צרות העולם הזה | פרשת השבוע תזריע

תקציר : חיי העולם הזה אינם פשוטים, יש בהם הרבה אתגרים והרבה מאוד נסיונות, מהם לא קלים כלל, ויש בהם צרות ומצוקות, דברים הקשורים לבריאות הגוף ולבריאות הנפש, ובעיות כלכליות וקושי הפרנסה, וגם שילוב ביניהם.., וכן ישנם בעיות הנוגעות לעולם הרוחני וחיי נצח, בעיות במידות רעות, בעיות בנהנתנות ותאוות והבלי העולם הזה, והעיקר להגיע לצדיקי אמת – שמאירים בחושך ונותנים עיצה טובה ואמיתית לקירבת ה'…

צרות העולם הזה | פרשת השבוע תזריע

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת תזריע

לכבוד..אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע תזריע,

להורדה והדפסה עלון לשבת ישיבת ברסלב מאירתזריע מצורע

וזהו (ויקרא יג-ט) "נגע צרעת כי תהיה באדם, והובא אל הכהן".

חיי העולם הזה אינם פשוטים, יש בהם הרבה אתגרים והרבה מאוד נסיונות, מהם לא קלים כלל,

ויש בהם צרות ומצוקות, דברים הקשורים לבריאות הגוף ולבריאות הנפש,

ובעיות כלכליות וקושי הפרנסה, וגם שילוב ביניהם, כגון טיפולי שיניים העולים ממון רב,

או צורך בניתוח ע"י מומחה שעולה כסף שאין לו לשלם,

וכן יש בעיות של שלום בית, ועוגמת נפש בעניני חינוך הילדים, והתנהגויות של הבנים והבנות, בגיל ההתבגרות ובגיל הטיפש עשרה, בעיות עם שכנים, ובעניני חברה.

תסכולים רבים, וחרדות הנוגעים לכל מיני אירועים ומצבים, עצבויות, ויאוש שאנשים נתקפים לעתים, ולא יודעים מה לעשות ואיך לצאת מזה, חובות כספיות ונושים, חוסר סיפוק וטעם בחיים, ועוד הרבה כהנה.

וכן ישנם בעיות הנוגעות לעולם הרוחני וחיי נצח, בעיות במידות רעות, בעיות בנהנתנות ותאוות והבלי העולם הזה, השקפות לא נכונות שטבעם להרוס אצלו ואצל אחרים.

יובש וחוסר סיפוק מתורה ותפילה ומעשים טובים, חוסר רצון לעסוק בעבודת ה', הרגשת ריחוק מה', וריחוק מצדיקים, ודבר שבקדושה.

בילבולים רבים בהרבה נושאים מהם חשובים מאד ספקות ותיסכולים, וכיוצא באלו הרבה מאד.

(ובודאי רע ומר הוא מצבו של מי שנכשל בעבירות ממש, וקל וחומר אם מהחמורות שבהם).

ובודאי אם האדם היה יודע מעצמו מה צריך לעשות בכל מצב, ובאיזה דרך ישכון אור, כך היה עושה ולשם היה הולך,

אלא דא עקא שהוא לא יודע מה לעשות, בבחינת (ברכות ה:) אין אסיר מתיר את עצמו מבית האסורים,

ואשר על כן העצה היעוצה הוא ללכת לבעל העצה הלא הוא הצדיק, כדי שיאיר לו הדרך ויוציאו מחשכת מצבו.

ובודאי מצדו יעשה ההשתדלות הראויה, ובפרט תפילה לה' מלפניה ומאחריה.

וזה בחינת "נגע צרעת כי תהיה באדם, והובא אל הכהן".

נגע – כוללת כל המינים והסוגים, הן נגעים כפשוטו, הן דברים שנוגעים בלבו, בבחי' (ש"א י-כו) אשר נגע אלקים בלבם, בחי' (ירמיה ד-יח) כי נגע עד לבך. הן מכת שמים בבחינת (איוב יט, כא) כי יד א-לוה נגעה בי. ובבחי' (שופטים כ. מא) כי ראה כי נגעה עליו הרעה.

צרעת – אותיות עת צר, בבחי' (ירמיה ל-ז) עת צרה היא ליעקב וממנה יוָשֵעַ,

כי תהיה באדם, כדרך שהוה כל הזמן במשך החיים, שישנם צרות ובעיות, וספקות ובילבולים, העצה המעשית המרכזית

והובא אל הכהן, היינו הצדיק, בבחינת (מלאכי ב-ז) כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך ה' צבאות הוא, וכמ"ש חז"ל (מועד קטן יז.) אם הרב דומה למלאך ה' צבאות אזי תורה יבקשו מפיהו, ואם לא – לא.

[ולאפוקי מחילונים, מסורתים ודתיים למחצה וכו' למיניהם שרצים ומגיעים לכתובת הלא נכונה מתחזים וכזבנים למיניהם, ושמחים שמחת שוטים].

והנה לפ"ז באמת היה צריך להיות כתוב "ויבא (מעצמו) אל הכהן". מש"כ 'והובא אל הכהן' משמע ע"י אחרים, להשמיע שידידיו וקרוביו צריכים לדחוף אותו לכך.

כי הוא מצד עצמו שרוי ביאוש ובקטנות המוחין, עד שאין לו את הכח, לעשות את הצעד הנכון, אבל בודאי שאם בר הכי – מצד עצמו צריך ללכת לצדיק.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב מאיר

הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

בברכה שנזכה למצוא את הצדיקי אמת

שמאירים ונותנים עיצה טובה ואמיתית וכח לתפילה

שעי"ז זוכים לקרבת ה' – שהיא עיקר הישועה !

תרומות ללומדי תורה ולאחזקת האתר

יתקבלו בברכה 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה