קואצ'ינג | פרשת השבוע שלח לך

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר שלח לך | לכבוד...אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

וזהו (במדבר טו-לט) "והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם".

יהודי צריך לחיות כל הזמן עם אמונה מוחשית ולהרגיש את קירבת ה' ונוכחותו כל הזמן ממש. בבחי' (סוף תהלים) כל הנשמה תהלל י-ה, על כל נשימה ונשימה (ב"ר יד-יא), וזה בחי' מה שמנשקים כל מזוזה ומזוזה, כשעוברים דרך כל דלת ודלת וכל שער ושער, לזכור את ה' ואהבתו.

וכידוע שישנם ששה מצוות תדיריות הנוהגות בכל רגע כל החיים, ומכללם מצוות אהבת ה', ומצוות יראת ה'. [ראה בביאור הלכה סי' א, ד"ה הוא כלל גדול בתורה, בשם ספר החינוך].

קואצ'ינג | פרשת השבוע שלח לך

וזה בחי' (תהלים טז-ח) שויתי ה' לנגדי תמיד, כי מימיני בל אמוט, ואיתא בריש שו"ע או"ח (סי' א) בדברי מו"ז מור"ם זצ"ל, שהפסוק הנ"ל הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלקים, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא עם אנשי ביתו בישיבתו וכו', והוא לפני מלך גדול, ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו, כדיבורו במושב המלך, כל שכן כשישים האדם אל לבו, שהמלך הגדול הקב"ה אשר מלא כל הארץ כבודו (ישעיהו ו-ג) עומד עליו [כל הזמן] ורואה במעשיו [כל רגע ורגע ממש] כמו שנאמר (ירמיה כג-כד) אם יסתר איש במסתרים, ואני לא אראנו?! נאום ה', מיד יגיע אליו היראה וההכנעה, ופחד ה' יתברך, ובשתו ממנו תמיד.

וצריך לעשות קואצ'ינג ואימון קבוע וגדול בדבר הזה, כי דבר זה מאפסו ומורידו ומעלהו למציאות הנפלאה של נוכחות ה' בחייו באופן תמידי.

ואמרו חז"ל (תענית לא.) על הפסוק (ישעיה כה-ט) ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה קיוינו לו ויושיענו זה ה' קיוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו. [מהו לשון "זה" שמשמע שמראה באצבע?] אמר רבי אלעזר עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד ואחד מראה [ומצביע] באצבעו [על ה'], וזהו הנה אלקינו זה. זה ה' קיוינו לו.

והנה על הפסוק שלנו "וראיתם אותו", אמרו חז"ל (מנחות מג:) על הקושי של 'אותו' ל' יחיד, דהוה ליה למימר 'וראיתם אותם' לשון רבים, דהיינו חוטי הציצית! רשב"י אומר כל הזריז במצוה זו של ציצית, זוכה ומקבל פני השכינה (וראיתו אותו), מנין? כתיב הכא "וראיתם אותו" וכתיב התם (דברים ו-יג) את ה' אלקיך תירא, ואותו תעבוד. [מה להלן שכינת ה', אף כאן שכינת ה'].

ובאוצר המדרשים מביא בשם הספרי [ולא מצאתיו לפנינו], 'וראיתם אותו' (ולא נאמר 'אותם') ודרשו שהוא עולה על הקב"ה. ע"כ.

והנה לפי פשוטו 'אותו' הכוונה לפתיל התכלת, אלא שהכל עולה בקנה אחד, והיינו הך, וכמ"ש חז"ל (סוטה יז.) תניא היה רבי מאיר אומר, מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים? מפני שהתכלת דומה לים, והים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבוד שנאמר (שמות כד-י) ויראו את אלקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטוהר, וכתיב (יחזקאל א-כו) כמראה אבן ספיר דמות כסא.

נמצא שמצוות ציצית [ובפרט עם תכלת] היא מתנה נפלאה שמזכירה לנו ללא הפסק את ה' ואת מצוותיו. אבל גם בלעדיה צריכים להיות תפוסים ודבוקים בה' באופן מוחשי וכמו שאמר מוהרנ"ת איך גלייב, איך זעה, אני מאמין.. אני רואה ממש.

ופעם אחת דיבר הירש בער [מהמשכילים האפיקורסים הגדולים, שהתקרבו לאט לאט] עם מוהרנ"ת ז"ל מענין מציאות ה', ענה ואמר מוהרנ"ת: מה אתה מדבר עמי מאלקים, אני אומר לך "ואראה את ה'" [ע' ישעיהו-א] והאמין לו. [כוכבי אור סיפורים נפלאים ע' רו, מדפוס תורת הנצח].

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

בת ישראל היא בת של מלך – ואם כן ראוי שגם בני ביתה ינהגו וילבשו בגדי מלוכה לא כן?! כנסי לומר תפילה על בני ביתך אביך אחים או בן זוגך להנחת תפילין ולמצוות ציצית – ותזכי גם את להכניס את האור וכל הסגולות הכללות בהם לביתך!!

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
מרגיש שאתה לא מרגיש?
מחפש קואצ'ינג יהודי?
תתחזק איתנו נשמח להדרך אתכם להחזיר לחייכם את החיוך והשמחה