ראש בני ישראל

ראש מוסדות ברסלב

ראש בני ישראל

ראשי תיבות = רבי

שמעתי מאבי ז"ל שלדעתו הפירוש בזה,

כי שזוכין לרבי הגון אזי הוא מאיר עיני המקורבין אליו על דרך (קהלת ב) החכם עיניו בראשו

כי הוא באמת ראש בני ישראל, וכמו שאור העינים רק מהראש והמוח, כמו כן כשזוכין לרבי הגון שהוא ראש בני ישראל באמת אזי הוא מאיר להדור ופותח עיניהם ממש [רוצה לומר שמיישר להם את השכל והחכמה האמיתית – וזה יהי' לך לסימן אם הרבי מדריך אותך ומייעץ לך לפי מדרגתך עיצה ודעת תורה – זהו סוג חזק מאד של סימן לרבי אמיתי !!],

וכמבואר גם כן במקום אחר בדבריו ז"ל אבל להיפוך חס ושלום רבי שאינו הגון, לא די שאינו מאיר עינים אדרבה הוא מחשיך עיניהם ביותר, שזה בחינת (שמואל א ב') בחשך ידמו כמבואר בפנים.

ועיין גם בספר הקנה שמאריך בגנות הרבי שאינו הגון, ושם נאמר רע בעיני ה' ראשי תיבות רבי וכבר צוחו על זה קמאי דקמאי ונראה לעניות דעתי דרוצה לומר על דרך שכתוב בזוהר נשא קכ"ב ע"ב ורשעים בחשך ידמו אינון ערב רב וכו' ואתהדרן רעיין על ישראל דאינון רישי עמא עלייהו אתמר (איכה א) היו צריה לראש

וכן בפרשת פנחס רצז: כד ערב רב אינון מעורבין בישראל מה כתיב (איכה א) היו צריה לראש וישראל בתר דמתעברי מנייהו אלין מה כתיב (במדבר כ"ו) שאו את ראש כל עדת בני ישראל:

פרפראות לחכמה סימן קיא אות א

יהי' שנזכה למצוא את הרב אמתיתי שבדור

שייכול להדריך ולייעץ לנו את הדרך שאר בה נלך במעלות הקדושה ועבודת ה'

על פי דרכי התורה בפשיטות ותמימות כרצון ה' !!

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה