בענייני שידוכים וזיווגים

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר חיי שרה לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

בענייני שידוכים וזיווגים

וזהו (בראשית כד-ג,ד) "ואשביעך בה' אלקי השמים ואלקי הארץ, אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני, אשר אנכי יושב בקרבו. כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק".

שידוכים מן השמיים ואף על פי כן צריך השתדלות !

עניני השידוכים רבים וחשובים מאד לעצם הזוג, ועוד יותר לדורות עולם. וכמו שלענין הפרנסה, הרי כל בר בי רב יודע שפרנסה מן השמים, וריבוי ההשתדלות לא מועיל מאומה, ואין אדם נוגע במוכן לחבירו כמלא נימה (יומא דף לח:), ואעפ"כ צריכים לעשות את ההשתדלות הנכונה, וכמ"ש (דברים טו-יח) וברכך: בכל אשר תעשה,

כן הוא לעניני השידוכים, שאע"פ שבאמת שידוכים הם מן השמים וכמ"ש חז"ל (מו"ק יח:) בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני. ואמרו (שם) מן התורה, ומן הנביאים, ומן הכתובים מה' אשה לאיש, מן התורה דכתיב (בראשית כד-ג) ויען לבן ובתואל ואמרו מה' יצא דבר.

מן הנביאים דכתיב (שופטים יד-ד) ואביו ואמו לא ידעו כי מה' היא. מן הכתובים דכתיב (משלי יט-ד) בית והון נחלת אבות, ומה' אשה משכלת.
אמרו (סוטה ב.) מ' יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת "בת פלוני לפלוני".
[ואמרו (ירושלמי, קדושין פ"ג ה"ג) אפילו מ' אחד בסוף העולם, ומ' אחת בסוף העולם, הקב"ה מביאן ומזווגן זה בזה. ואמרו (סנהדרין סז.) ראויה היתה בת שבע לדוד, מששת ימי בראשית.
ואמרו (ב"ר סח) מצינו בתנ"ך שאין זיווגו של איש אלא מן הקב"ה.

ואמרו (שם) מטרונה אחת שאלה את ריב"ח לכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו? א"ל לששת ימים, א"ל מה הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו? א"ל הקב"ה יושב ומזווג זיווגים, בתו של פלוני לפלוני. ע"כ.

ואע"פ שכל השידוכים והזיווגים מן השמים מכל מקום צריך לעשות את ההשתדלות הנכונה בנוגע לשידוכין [וראה בשו"ע או"ח סי' תקנא ס"ב, וז"ל ואין נושאים נשים ואין עושין סעודת אירוסין, אבל לְאָרֵס בלא סעודה – מותר, ואפילו בתשעה באב עצמו – מותר לארס, שלא יקדימנו אחר. ובמשנ"ב סק ט"ז כתב דכל שכן דמותר להתקשר בכתיבת תנאים].

למה יש לברר לפני שמתחתנים ?

והנה אע"פ דאמרי אינשי בשם מדריכי חתנים וכלות ש"אין זוג שלא מתאים, אלא יש זוג שלא מודרך", מ"מ בודאי שלפני שבאים בקשרי שידוכין יש לברר הרבה מאד, כי לא כל אחד מתאים לכל אחד, מהרבה מאד סיבות.

ויש דברים שביחוס שנוגע לדורות, ויש בעיות בבריאות הגוף שנותנים אותותיהם במשך כל החיים, ויש בעיות בנפש המתרבות והולכות בדור האחרון, ויש השלכות לתקינות היחסים של הזוג ולמשך כל החיים, וישנם הרבה בעיות נפש, שמועברות על ידי הגנים מדור לדור, וממשוגע אחד נולדים עשרה משוגעים, ומעשרה משוגעים נולדים מאה, עם כל המשתמע מכך,

לא להתקע ולא להצטער

(והפרטים רבים וא"א לפורטן, והצער והעוגמת נפש הם בלי סוף וגבול). וכן ישנם בעיות הנוגעות לנשמה, ע"י חוסר אמונה ויראת שמים באחד הצדדים, וגם לזה יש הרבה השלכות, ויתכן שיהא גוף בריא ונשמה בריאה עם אמונה ויר"ש, אבל יחד עם זאת בעיות נפשיות רח"ל, וכן יתכן בריאות הגוף והנפש, אבל עם בעיות ביראת שמיים רח"ל.

וכן יש הרבה עניני השקפה שצריכים לברר, וכן עניני מידות, כי עיקר קיום מוסד הנישואין תלוי במידות טובות (וחורבנו והריסתו ע"י מידות רעות או לא מתוקנות רח"ל), וכן עניני תאוות והרגלים לא בריאים. וכל הנ"ל כלול באזהרה שהזהיר אברהם אבינו את אליעזר בנוגע לשידוך יצחק בנו.

ויהי רצון שיהיו בשורות טובות בעם ישראל, וכל אחד ימצא את הזיווג הטוב והמתאים לו.

ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"
הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה