שלום בית

לא התחתנתם כדי להתגרש נכון ? אז אם אתם רוצים שלום בית דבר ראשון תתרחקו ממחלוקת ! דבר שני תקראו את המאמר בעיון, יש לכם שאלות על שלום בית, או רוצים ברכה עבור שלום בית – בישיבת ברסלב מאיר תלמידי חכמים ועובדי השם ישמחו לעזור לכם.., עז כנסו לסדר את הראש ע"י קריאת המאמר בעיון !!

שלום בית.

המאמר על שלום בית – מתוך מכתב על פרשת השבוע של ראש ישיבת ברסלב הרה"ח ויזנפלד שליט"א

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"תבב"א. יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע חוקת.

לכבוד…אחדשה"ט! בעזהי"ת אכתוב  לך משהו הקשור לפרשת  השבוע.

Hukat – ניתן ומצווה להוריד את העלון בקבצי PDF להדפיס ולהפיץ חינם למען זיכוי הרבים !

שלום בית
שלום בית

שלום בית

וזהו (במדבר יט-ב) "זאת חוקת התורה, אשר ציוה ה' לאמר, דבר".

גדול "שלום בית", עד שאפשר להמליץ "ושלום בית כנגד כולם", ומי שיש לו שלום בית יש לו בסיס איתן וחזק שעליו אפשר לבנות כל הבנינים הרוחניים, אבל בנינים בלי בסיס – עליהם נאמר "דדא חסר – מאי בני וקני".

וגדולי הצדיקים וגדולי ישראל, אע"פ שלא היה להם שום זמן פנוי, וכל כולם היו תפוסים ועסוקים בתורה ועבודת ה' בכל זאת עסקו בעשיית שלום בין איש לאשתו, וכדאיתא שאמרו חז"ל (ב"ר א-טו) משה ואהרן שקולים זה בזה.

ואמרו חז"ל (אבות פ"א מי"ב) הוה מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.

ואמרו חכמינו ז"ל (אבות דרבי נתן פי"ב-ז) כמה אלפים היו בישראל שנקראו שמם אהרן [בחייו, והלכו בהלוייתו אחר מיטתו, עיי"ש] שאלמלא אהרן- לא באו לעולם, שהיה משים שלום בין איש לאשתו, ומזדוגים זה עם זה, והיו קורים שם הילוד על שמו.

שלום בית במסירות נפש

וכן רבי מאיר בעל הנס עסק בשלום בית, ואף שהיה גדול הדור לא חס על כבודו ואף יזם בזיון אדיר לעצמו לעשות שלום בין איש לאשתו, כדאמרינן (ויקרא רבא ט-ט) רבי מאיר הוה יתיב ודריש בלילי שבתא, הוה תמן חדא אתתא יציבא ושמעה ליה תנתא מדרשא, אמתינת עד דיחסל ממדרש, אזלה לביתה אשכחא בוצינא טפי,

(פירוש שהנר כבה, ובעלה חיכה והמתין לה לסעודת ליל שבת) אמר לה בעלה אן הוית, אמרה ליה אנא יתי בנא ושמעה קלה דרשה, אמר לה בשבועה אין את נכנסת לכאן עד שתלכי ויורקת בפני הדרשן,

ישבה האישה מחוץ לביתה שבת ראשונה שניה ושלישית, אמרו לה שכנותיה עד עכשיו אתם ברוגז זה לזו, נלך ונביא אותך אצל הדרשן, כיוון שראה רבי מאיר באות לפניו, צפה והבין ברוח הקודש (וי"א שאליהו הנביא גילה לו) מה שקורה.

אמר להן היש מכם אשה שהיא יודעת ללחוש ל- עין הרע ? (שבסופו יורקים), אמרו לה שכינותיה עכשיו את הולכת ויורקת בפניו, ותהי מותרת לבעלך והיא נגשה לעשות כן,

אבל היא קבלה פחד, ואמרה : רבי אין אני יודעת ללחוש בעין הרע, אמר לה אפילו הכי רוקי בפני ז' פעמים (בלי ללחוש) ואני אנשום לרווחה ממכאובי. עשתה כן. אמר לה "לכי אמרי לבעלך, אתה אמרת שארוק פעם אחת.., ואני ירקתי שבע פעמים,"

אמרו לו תלמידיו "רבי, כך מבזים את התורה? אמר להו דיו למאיר להיות שוה לקונו – דתני רבי ישמעאל גדול השלום ששם הגדול (הוי"ה ברוך הוא) שנכתב בקדושה, אמר הקב"ה ימחה על המים בשביל להטיל שלום בית בין איש לאשתו.

וכן בכל דור ודור מצינו שגם גדולי הצדיקים עסקו עם הציבור בנושא החשוב של שלום בית

במה תלוי שלום בית ?

והנה עיקר "השלום בית" – תלוי במידות טובות, כי כשאין הצדדים בעלי גאוה, ובעלי כעס, ולא מקפידים על כל דבר, ויודעים לשתוק ולוותר, ולהעביר על מידותיהם לפי הענין והצורך ויודעים לדון לכף זכות וכו', בודאי שלא תהי' שום מריבה ומחלוקת.

[הרי כשהתחתנו למה עשו כן, אם בשביל תאוות הגוף ? הרי אין להם הרבה סיכוי לסחוב נישואים הרבה זמן והרי אין הם שונים מחתול וחתולה והמבין יבין.., אבל אם כבר התחתנו זה כי רצו לבנות ביחד משהו לא רק גשמי אלא רוחני, רצו להקים עסק משותף, והרי בכל עסק יש מחלוקת וכלאחד עם האופי שלו עובד ופועל, והרי כדי שהעסק יתקיים צריך תמיד לזכור שמחלוקת לא תפתח את העסק !! אלא יש לשבת ולדון ולהתיישב בין הנפשות הפועלות ולחלק תפקידים ולדבר ולראות איפה יש בעיות ומה מפריע אחד לשני ואיך ניתן לפתור אותם.., ואם צריך טוב ללכת לייעוץ !].

וכן כשמקיימים מה שאמרו חז"ל (יבמות סב:) האוהב את אשתו (לא את עצמו דרכה!) כגופו (ודואג לה כדואג לגופו, והיא רואה ומרגישה בכך) והמכבדה יותר מגופו – עליו הכתוב אומר (איוב  ה– כד) וידעת כי שלום אוהלך.

וזהו פרשת  השבוע "זאת חוקת התורה". אין "זאת" אלא אשה, אשתו, כמ"ש (בראשית ב-כג) לזאת – יקרא אשה.

"אשר ציוה ה' לאמור", שציוה ה' לחיות עמה בצוותא חדא, באהבה ואחוה ושלום ורעות, וצריכים לעשות כל המתבקש שכך יהיה.

וזהו לאמור [דבר], היינו לדבר וללבן עמה הענינים בנחת, ולהשתמש גם בדיבור להתנצל כשצריך, ולפייס וכו'. ולא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום (מס' עוקצין, בסופה).

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

 עוד מאמר חשוב ומועיל המוסיף דעת ועיצה טובה על שלום בית >> שלום בית !

צריך ישועה, ברכה על שלום בית ?!

במוקד הישועות והתפילות של חסידי ברסלב – יזכירו את שמך ושם אשתך על שלום בית – בתפילות ובלימוד

בישיבת ברסלב וכותל המערבי ובשאר קברות צדיקים

ויעבירו את השמות והבקשה

אל גדולי וצדיקי הדור והחסידות, וימסרו לגדולי חשובי ומשפיעי אנ"ש

לתפילה וברכה וגם עבור פדיון נפש באופן אישי ! 050-4161022

  שם הפונה (חובה)

  אימייל לשמירת קשר ועדכונים.

  יש למלא שם הבעל ושם האמא, שם האשה ושם האמא ושם משפחה!
  טוב לפרט לרבני הישיבה את הבעיות של השלום בית,
  כמה זמן זה נמשך, ומה ניסיתם לעשות לפתור אותם!

  למעוניינים לתרום עבור סעודת עניים לפדיון נפש, הסרת עין הרע, ו/או תפילה קבועה,
  נא להשאיר טלפון ליצירת קשר.

  הראה עוד

  מאמר מקושר

  תגובה אחת חביבה ביותר

  1. אבקש לברך 2 חברות טובות שלי לשלום בית:
   1. דורית בת גוטה ומוטי מרדכי בן אביבה.
   2. מירב בת נורית ויוחאי יוסף בן רבקה.

   ב-2 המקרים הבעלים עזבו את הבית, אציין כי הם נשואים כדת אך לא כדין (ע"פ שמעיה) במעמד כתובה, טבעת ו-10 תלמידי חכמים ורב שקידש..
   תבורכו מפי עליון..
   אני מירב בת רחל רווקה+ילד (אורי אהרון) ברכוני לנישואים עם אבי ילדי אשר בן פיבי חזיזה. תודה.

  כתיבת תגובה