תומכי התורה

תומכי אורייתא | תומכי התורה !

כמה מילים של ראש הישיבה על חשיבות ומעלת תומכי התורה.

ישראל עם סגולה – כי כולם מחפשים ישועות וסגולות , ברכה בעסק חיי נישואים, ברכה לילדים, זיווג הגון, רפואות ניסים ונפלאות.

אחינו בית ישראל עם סגולה – אל תשכחו את האמת , כי כל סגולה באשר היא מרחיקה מן האמונה הפשוטה והתפילה לבורא עולם , והעולם עושה זאת כעין לחיצה על כפתור והנה זה עובד עושים לי השמיים כרצוני…  אל תשלו את עצמכם בשקרים ודימיונות סגולות וקמיעות שרחוקים מן האמונה וקרובים להיות ע"ז , כי עיקר הסגולה היא התורה ולומדיה , ואין סגולה יותר גדולה מזו לתמוך בלומדי התורה , והיא (תורת אמת תורת ישראל ולומדיה) היא סגולת אמת , לברכה והצלחה בכל ענייני העולם הזה ולחיי עולם הבא !

אחים יקרים , אנחנו מבקשים וזועקים לעזרה Help המצב דחוק – תימכו במפעל החסד (גם הוראת קבע קטנה תעשה הרבה) , קירוב רחוקים – והפצת יהדות של חסידי ברסלב !!!

אין לנו את היכולת והאומץ , למכור לכם ישועות והבטחות ושקרים כדרך העולם , רק אמת תמימה ופשוטה , דרך רבינו נחמן מברסלב , עיצה טובה ותפילות מהלב… אבל זאת תדעו – שמי שעושה כן בתמימות אכן זוכה שיתקיים בו = תורמים ורואים ישועות !

מוסדות ברסלב נצח מאיר
מוסדות ברסלב נצח מאיר

לכבוד….אחדשה"ט!

מעלת תומכי התורה

כתיב (פ' נשא, במדבר ה, ו) איש אשר יתן לכהן – לו יהי', פרש"י ממון הרבה, ע"כ, והוא חז"ל במסכת ברכות דף סג.  והיסוד הוא יסוד גדול , כי תומכי תורה – תומכי אורייתא ועובדי ה', מעלתם עצומה, ושכרן רב בעולם הבא, וגם בעולם הזה.

וכדאיתא בהקדמת הזוה"ק (דף ח.) שכל טוב לכל עושיהם (תהלים קיא-י) רבי יוסי אמר, שכל טוב- דא אילנא דחיי, לכל עושיהם – אילין חסדי דוד הנאמנים, תמכין דאורייתא. כל אינון דלעאן באורייתא לית בהו עשיה בעוד דלעאן בה, ואינון דתמכין לו – אית בהו עשיה.

וראה בזוהר לך לך (בסתרי תורה, דף פח:) גודל מעלת תומכי אורייתא, שהצמיחה את רבי יוסי בן פזי, עיי"ש כל הסיפור הנפלא. ואיתא בזוה"ק פ' וישלח (דף קעא.) שאם קול קול יעקב פוסק מעסק התורה, אזי רח"ל שולטים הידיים של עשו.

והנה עשו הסתכל בכל הצדדים להרע ליעקב, ולא הצליח, מכיון שקולו של יעקב לא פסק מעסק התורה, נתחכם ומה עשה כנגדו? נגע בכף יריכו, כלומר שבר את הירך והיסוד שעליה התורה עומדת, אמר בלבו כיון שישברו העמודים שעליהם התורה נשענת דהיינו שלא יהיו תומכי תורה. דהיינו תומכי לומדי תורה – אזי לא יהי' קול יעקב, וח"ו ישלטו ידי עשו, עיי"ש, מכאן רואים גודל חשיבות תומכי אורייתא (תומכי התורה), וכמה צריכים תמיד התחזקות בכך, על אף כל הקשיים, כי על זה כלל ישראל עומד !!!

ועיין שם עוד שהעוון זה שלא תומכים בתורה כראוי, גורם שעמודי תורה חלשים ומתגבר עליהם הנחש הקדמוני.

ועיין בזוה"ק פ' ויחי (דף רמב.) שהתומך לבעלי תורה לוקח ומקבל ברכות למעלה ולמטה, וזוכה לב' שולחנות, תורה ועשירות כפשוטו בעולם הזה, וזוכה לעולם הבא. ואיתא בזוהר פ' מצורע (דף נג:) כתיב (משלי ג-יח) ותומכיה מאושר – מאן תומכיה? אילן אינון דמטילין מלאי לכיסם של תלמידי חכמים, זוכים לבנים בדרגה עליונה כל כך עד שראויים להיות נביאים.

[ועיי"ש אל תקרי "מאוש"ר אלא מראש"ו – אינון תמכין לאורייתא מראשו ועד סופו ( ראשו רמז לכובע וכו' ולספרים הנצרכים לפעילות ראשו. ולהרחבה ולרווחא – לנייחא דראשו ), וסופו רמז לנעליים, ולדברים יותר פעוטים). ועיין בזוהר פ' צו (דף כט.) שת"ח הוא בחי' שבת קודש שאין לו משלו כלום, והתומך בו – זוכה לישועת ה'.

[ועיי"ש שתלמידי חכמים הם כשבתות וימים טובים, ועל בני העולם לענגם בכל מיני מאכל ומשתה, ולכבדם בלבושים נאים, כדוגמת השבת. ואיתא בזוהר בהעלותך (דף קן.) (דברים לג-יח)  ולזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהלך, מלמד שהשתתפו ביחד יששכר וזבולון, זבולון יצא ולחם מלחמות, ויששכר ישב באותו זמן ועסק בתורה, וכל אחד נתן מחלקו לחבירו.

והכלל שע"י תומכי אורייתא ועובדי ה', עי"ז התורה ועבודת ה' פורחים, ועם ישראל (והעולם) על קיומו, ואם ח"ו להיפך – ח"ו להיפך.

וע"כ אשרי מי שזוכה להיות מתמכי אורייתא. ובפרט בעניני הצדיק האמת.

בברכת התורה ולומדיה 

וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד 

 

תומכי התורה ואוהביה

אחים יקרים המצב בישיבה דחוק , אנחנו מבקשים עזרה – תימכו במפעל החסד , קירוב רחוקים – והפצת יהדות של חסידי ברסלב !!!

יש לכם מעשרות לתת ? אין לכם לתרום תשאלו חברים תפיצו ברשת (אמרו חכמינו ז"ל : גדול המעשה יותר מן העושה)

קח/י יוזמה תירמו לבית התבשיל לטובת ארוחות צהריים חמות של חסידי ברסלב ?

תורמים ורואים ישועות www.breslevmeir.com/תרומות-ומעשרות

מוכר לצרכי מס סעיף 46 !

תודה !

חסידי ברסלב 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה