תיקון המידות על ידי לימוד התורה | פרשת האזינו

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר האזינו | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

(דברים לב-ח) "יצב גבולות עמים למספר בני ישראל". איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן קמא, סימן קא), כי יש ע' (70) אנפין נהירין (פנים מאירות), ויש ע' אנפין חשוכין.

כי יש שני כוחות, כמו שדרשו רבותינו ז"ל (יומא עב:) על הפסוק (דברים ד-מד) וזאת התורה אשר שם משה. זכה – נעשה לו סם חיים. לא זכה – נעשה לו סם מות.

סם חיים – הוא אנפין נהירין. סם מות – הוא אנפין חשוכין. כמו שכתוב (איכה ג) במחשכים הושיבני, כמתי עולם. ומן אנפין חשוכין – יש לעכו"ם יניקה.

תיקון המידות על ידי לימוד התורה | פרשת האזינו

וכל עכו"ם יש להם כל המידות רעות, רק כל אומה ואומה, כרוך אחר מידה אחת רעה יותר מכל המידות הרעות.

וזה (דברים לג) הופיע מהר פארן וגו'. שרצה הקב"ה ליתן התורה לכל הברואים, וכל אחד ואחד לא רצה לקבלה מחמת ששמעו שאותה מידה שהם כרוכים אחריה אסרה התורה (ספרי פרשת וזאת הברכה, וע' זוה"ק פ' בלק, דף קנג.)

וכל מי שיש בו מידות רעות – הוא נכנע תחת אותם עכו"ם, שהם כרוכים ומקושרים לאותם המידות הרעות.

וזהו (אבות פ"ג) כל הפורק ממנו עול תורה – נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. היינו שעבוד בגשמיות, שזהו בחי' עול מלכות, וגם דרך ארציות, דהיינו המידות רעות של הגוים, שזהו בחי' עול דרך ארץ, היינו שעבוד בגשמיות שזהו בחי' עול מלכות.

כי ע"י שפרק ממנו עול תורה, שהיא אנפין נהירין, עי"ז מתגברין עליו בחי' ע' אנפין חשוכין, שהם השעבוד והמידות רעות של הגוים, אבל כל המקבל עול תורה, היינו מי שלומד בעיון שמעיין ומבין חכמת התורה, שזהו בחי' אנפין נהירין. בחי' (קהלת ח) חכמת אדם תאיר פניו, עי"ז… מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, כי נתבטל ממנו השעבוד והתאוות והמידות רעות שלהם שהם בחי' אנפין חשוכין,

כי כל מה שאדם משיג בשכלו הוא בחי' אנפין נהירין, ומה שאינו משיג – הוא בחי' אנפין חשוכין,

וע"כ כשזוכה לעיין בתורה עד שמשיג חכמת התורה. שאזי הוא בבחי' אנפין נהירין – אז נכנעים המידות והתאוות של העכו"ם, אנפין חשוכין.

וזה בחי' (דברים לב-ח) יצב גבולות עמים, למספר בני ישראל.

למספר – הוא לשון ספיר ונהיר, בבחי' (שמות כד) לבנת הספיר. היינו לפי דרכינו – אנפין נהירין, שהם בחי' מספר בני ישראל, אחריהם יצב גבולות עמים, שהם בחי' אנפין חשוכים (זה לעומת זה).

ובכל אדם ואדם בעצמו יש בחינת אנפין נהירין, שהם בחי' קדושת ישראל עם קדוש, הרחוקים בשורשם מכל המידות והתאוות הרעות, ויש בו ג"כ בחי' להיפך כמ"ש (תהלים קו) ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם, היינו שמעורב במידות רעות, שנמשכין מהגוים.

והעצה לזה להתיגע בתורה ולהמית עצמו עליה, כמו שאמרו רז"ל (ברכות סג:) על הפסוק (במדבר יט) זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, דהיינו שממית עצמיותו, שהם המידות רעות והתאוות רעות, שמהם כל הפגמים, כי צריך להתייגע בתורה עד שיזכה להבין אותה, דהיינו שיצא מבחינת אנפין חשוכין, שהם בחי' חשכות והסתרת הידיעה, לבחי' אנפין נהירין שהם בחי' ידיעת והשגת התורה ואז נקרא אדם, בחי' זאת התורה אדם.

והנה כי כן למדנו גודל חשיבות עסק התורה מתוך יגיעה עצומה, ולהמית עצמו עליה, וכן למדנו גודל חשיבות לימוד התורה בעיון, שהם שני יסודות עיקריים ועצומים להשגת והבנת התורה, ולצאת מכל המידות רעות ותאוות רעות.

וכמו כן למדנו החשיבות העצומה לתיקון המידות והתאוות, שתלויים לא מעט בהשקפות נכונות, וע"כ יש לקבל לימוד הנ"ל מאנשים תלמידי חכמים כשרים בבחי' אנפין נהירים, ולהתרחק מגוים ויהודים מומרים וכו', והמכונים "חרדים" ואורטודוקסים למיניהם, שיש בהם הרבה מאד עם השקפות פסולות נבילה וטריפה שבאים לידי ביטוי מעשי נגד ה' ותורתו הקדושה, רח"ל, ואשרי הדבוק לצדיקי אמת.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת "נצח מאיר"

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה – 0504161022

או בדף התרומות https://www.breslevmeir.com/donate

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה