תפילה להצלחה בדיאטה

תפילה להצלחה בדיאטה ! נשמע מצחיק אבל יכול מאד להועיל !

למה דווקא לומר תפילה להצלחה בדיאטה? הרי אני עושה מה שצריך לפי הכללים ו… לפעמים מנסים לעשות דברים והם נתקעים, אם זה בהתחלה מחוסר אמונה שיצליח או שאין מסיפק חשק להגיע לתוצאה הרצויה… או שאם כבר מתחילים פתאום נתקעים באמצע, למה? סתם לפעמים ממניעות החשק או ממש לקראת הסוף מחוסר כוחות… וצריך להוסיף כוח רוחני וסייעתא דשמייא – עזרה משמיים, פוש קטן להתניע מחדש את הכוחות… ולסיים לכבוש את המטרה! אז התפילה הבאה יכולה לעזור מאד לכם להצליח ולשמור על הגיזרה הגופנית והרוחנית.

תפילה להצלחה בדיאטה :

יהי רצון מלפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי, שתהיה בעזרי ותושיעני ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים, ותזכני לשבר תאות אכילה לגמרי, שאזכה שתהיה אכילתי ושתיתי בקדושה ובטהרה גדולה, בעתו ובזמנו "במדה ובמשקל ובמשורה", כרצונך הטוב באמת. ואזכה להמשיך עלי תמיד היראה הקדושה הנגשת ובאה אל האדם לעת האוכל דייקא. ואשב על השולחן בשעת סעודה באימה וביראה גדולה מפניך תמיד.

ותזכני שתהיה אכילתי תמיד בשמחה [ידוע שאכילה בשמחה גורמת לעיכול יותר טוב ולבריאות הגוף והנפש]… בקדושה ובטהרה גדולה, ואזכה להיות בשמחה תמיד:

רבונו של עולם טוב לכל, עזרנו לשבר ולבטל באמת תאות אכילה ושתיה. רחם עלי למען שמך, "שמרה נפשי והצילני אל אבוש כי חסיתי בך", זכני מהרה להכניע מזונא דגופא ולהגביר מזונא דנשמתא, ותהיה כל אכילתי ושתיתי בשביל קיום הנפש לבד כמו שכתוב: "צדיק אוכל לשבע נפשו":

רופא נאמן ורחמן אתה, הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם, רפאני יהוה וארפא הושיעני ואושעה כי תהלתי אתה, [ותזכני להצליח בדיאטה שהתחלתי כי…. פה תסבירו למה חשוב לכם הדיאטה] ואזכה להיות שלם בשלמות גמור בלי שום מום ופגם. וזכני שיהיה שלום בעצמי, שאזכה להכניע ולשבר ולבטל את גופי, שיתבטלו ממני לגמרי כל תאוות הגוף ומדותיו הרעים, עד שיתבטל גופי לגמרי אצל הנשמה. עד שלא יהיה להגוף שום תאוה ורצון אחר כלל חוץ מרצון הנשמה הקדושה, שהוא רצונך הטוב. ויהיה שלום בין נשמתי וגופי. שגופי יתקדש ויזדכך עד שיהיה נכלל בתוך הנשמה הקדושה.

עשה עמי חסד חנם כאשר נאה לך, לא כמעשי הרעים ופעולותי המגונות ודעותי המערבבות [אוכל בלי סטופ בלי יישוב הדעת מלא מאכלים מזיקים ולא מבוררים בתאווה כל היום ועל ידי זה משמין/נה וסובל מעודף משקל… אפשר לספר במילים שלכם על הצרות השמנת יתר גורם לכם ולהתפלל על זה]. חוס וחמול נא על נפשי האומללה מאד. יהמו נא מעיך ורחמיך על עצם הטוב שיש בי, שיוכל להתגבר לכבש את הגוף ותאוותיו תחתיו, שיהיה הרע כפוף ובטל תחת הטוב, עד שיתבטלו ממני כל מיני חטאים ועוונות ופשעים, והיה עמדי תמיד, ושמרני והצילני מפגם תאות אכילה ושתיה. ואזכה שתהיה אכילתי תמיד בקדשה ובטהרה גדולה בלי שום תאות הגוף כלל, ותהיה אכילתי ושתיתי תמיד מאכל שנתברר למאכל אדם [ומאכלים עם הכשר טוב]. ותגן בעדי ותשמרני ותצילני שלא יבא לתוך פי שום מאכל ומשקה שלא נתברר עדין למאכל אדם, אשר יכולין לאבד חס ושלום את הפנים דקדושה על ידי מאכלים הללו, וליפול לתוך שנה [והשמנה] חס ושלום.

ונסתפק במעט, לאכל מעט כדי חיוני בצמצום ובדקדוק גדול, ולשבע ממנו. ותסיר ותגרש ותבטל הרעבון מקרבנו. ותעזרנו להחיות עצמנו ולהשביע נפשנו באכילה מעטת. ואזכה לדקדק באכילתי מכזית ועד כביצה.

וזכני לאמונה שלמה באמת, עד שאזכה על ידי האמונה הקדושה לברר כל המאכלים ולאכל בקדשה גדולה, שיהיה כל אכילתי וסעודתי ממאכלים שנתבררו בשלמות מן הרע שלא נשאר בהם שום אחיזת הרע והקליפות כלל, עד שיהיה נעשה על ידי אכילתנו יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה אפין באפין:

ולא נלך אחר שרירות לבנו, ונמעט תאות טבענו, שלא יהיה לנו שום תאוה גשמיות של הגוף לשום דבר שבעולם כלל. וכל אכילתנו ושתיתנו וכל הנאתנו ותענוגנו יהיה רק מהתנוצצות האותיות שיש בכל דבר שבעולם בלי שום תאות הגוף כלל. ועל ידי זה תשלח ברכה במזוננו, ונזכה לשביעה דקדושה שיהיה שביעה במעינו לאכול מעט ולשובע רק מהתנוצצות האותיות הקדושים של אותו הדבר שאוכל ואשתה בקדושה ובטהרה גדולה [רק מה שהוא לצורך כוח עבודת היום, ולא מתוך תאווה והנאות הגוף]. ויקים בנו מקרא שכתוב: "ואכלתם אכול ושבוע והללתם את שם יהוה אלהיכם.

אנא יהוה מלטה נפשי מכל תאות הגוף ומידותיו הרעים. עזור והושיעה ברחמיך הרבים ברחמיך האמתיים את נפשי האומללה, ותן לה כח וגבורה מאתך יהוה אלהי ואלהי אבותי, שתוכל להתגבר על הגוף. ותתגבר נפשי על גופי, צורתי על חמרי, עד שאזכה להכניע ולשבר ולבטל את הגוף והחומר לגמרי.

עשה עמי כחסדך אבי שבשמים, ואל תגמלני כמפעלי. חנני חנני במתנת חנם, וקדשני בקדושתך העליונה בנדבת חסד. וזכני מהרה לשבר תאות אכילה באמת [ענה לתפילתי שאמרתי תפילה להצלחה בדיאטה שאני עושה] כרצונך הטוב. ואזכה בכח אכילתי בקדושה גדולה להודות ולהלל ולשבח לשמך הגדול והקדוש תמיד, ולדבר דברי אמת תמיד, ולפאר ליוצרי על שם כבוד מלכותו, עד שאזכה על ידי דבורי באמת בקדשה גדולה להיות בכלל הצדיקים אמתיים אנשי מופת, הבוראים שמים חדשים וארץ חדשה ואהיה תמיד בשמחה, אמן ואמן. [ואפסיק להיות שמן – תוספת חרוז של המעתיק !]

עיצה להצלחה בדיאטה

להפריש לצדקה כל פעם מהמאכל שלכם – כלומר אם אתם נכשלתם והפרזתם באכילה וקניית ממתקים – תפרישו לצדקה כעין כנס וחינוך לפעם הבאה שלא תכשלו. או/ וגם תפרישו לצדקה כי כוח הצדקה גדול מאד לפתוח שערים שתצליחו בפועל ידיכם לסיים את הדיאטה כרצונכם – בברכה לרפואה שלימה – מוסדות ברסלב מאיר ירושלים

תיקון הכללי | אתר תפילות ישראלברכת המזון

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה