תפילה לפדיון נפש

תפילה לפדיון נפש ולהמתקת הדינים מספרי ברסלב וסידור שערי ציון ועוד

שימו לב: תפילה לפדיון נפש שלפניכם, היא לא סדר פדיון נפש שהרבנים עושים,
אלא תפילה שערכו רבני הישיבה עבור הציבור שעורכים דרכינו פדיון.

תפילה לפדיון נפש

© ערוך ע"י רבני ישיבת ברסלב מאיר. מהספר "ליקוטי תפילות" ועוד.

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתרחם עלי
(פלוני/ת בן/ת פלונית) ותזכני להיות בשמחה תמיד,
ואזכה להיות שמח/ה תמיד בשמחה של מצוה, ואגיל ואשמח בך
ובישועתך תמיד, על כל החסדים אשר עשית עמנו,
אשר בחרת בנו מכל העמים, ורוממתנו מכל הלשונות וקדשתנו במצותיך,
וקרבתנו מלכנו לעבודתך, ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת.

ואזכה ברחמיך לזכור הטובה והחסד הגדול הזה תמיד,
ולשמוח בזה מאד תמיד בכל יום ובכל עת ובכל שעה, וביותר בשבתות וימים טובים.
כי אין שעור וערך לריבוי החסדים והטובות אשר אתה גומל עמי בכל עת.

מה רב טובך אשר עשית עמי.
"מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי".
אילו כל הימים דיו וכל אגמים קולמוסין,
ובני אדם לבלרים ולשונות מקלסים,
לא יספיקו לבאר ולספר אחת מני אלף ורבבות,
ריבוי הטובות והחסדים וההצלות
והישועות הגדולות והנוראות,
נסים רבים ונפלאות, פלאי פלאי פלאות,
אשר הפליא חסדו עמנו אדון הצבאות,
אשר הציל נפשנו מכל מיני תלאות והרפתקאות.

"רבות עשית אתה ה' אלקי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. אין ערך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר".
על כן בודאי חובה עלי בכל עת לזכר טובותיך וחסדיך התמידיות והמתחדשות עלי בכל עת תמיד,
ולשמוח בישועתך תמיד. (פה טוב להזכיר דברים ניסים ונפלאות שקראו לאדם…).

ותמשיך עלינו ברחמיך שורש הבכורה והברכה,
ויקים בנו מקרא שכתוב: "בני בכורי ישראל".
ונאמר: "אף אני בכור אתנהו עליון למלכי ארץ".
ותמשיך עלינו שפע טובה וברכה ורחמים וחיים ושלום וכל טוב תמיד.
ותמשיך שלום בעולם. ותסיר ותבטל כל מיני מחלוקות ודינים מן העולם וממני.

תפילה לפדיון נפש להגיע ישר לרבינו ולהמתיק את הדינים ולהנצל מכל נגע ומחלה

ותזכני ליתן תמיד מעות על פדיון נפש

ונפש בני ביתי לצדיקי הדור האמתיים שיש בידם לעשות פדיון נפש באמת לכפר על נפשותינו,
ולהסיר ולהמתיק מעלינו הדינים הקשים.
ותעורר ברחמיך שורש הידיים הקדושים שבבינה
שהם יד הגדולה ויד החזקה ויד הרמה.
ויתעורר ברחמיך שם של מ"ב שהוא

תפילת אנא בכוח

"אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה.
קבל רינת עמך שגבנו טהרנו נורא.
נא גבור דורשי ייחודך כבבת שומרם.
ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גומלם.
חסין קדוש ברב טובך נהל עדתך.
יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך.
שוועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות".

ובזכות כל השבעה שמות של ששה אותיות המצורפים בתפילה זו, בראשי תיבות שהוא שם של מ"ב,
על ידי זה יומתקו הדינים בשורשן. ותעורר ברחמיך רחמים העליונים מאור הפנים,
ותעורר ש"ע [שין עין] נהורין של הפנים העליונים "וחית חורתא" שהם מספר בשלו"ם.

ועל ידי תפילה לפדיון נפש זאת תמתיק ותבטל כל הדינים מעלי,
(יש להזכיר שם מי שמתפללים עבורו ______),
ומעל כל עמך בית ישראל תמיד לעולם ועד,
ותמשיך ותחבר ותקשר הווי"ן של השבעה שמות אלו עם העמודים.
ויתחברו ויתקשרו יחד בסוד "וו"י העמודים וחשקיהם כסף".
ועל ידי זה יהיה נמשך עלינו החסד העליון שהוא סוד הכסף הטהור והקדוש,
ועל ידי זה יתבטלו כל הדינים מעלינו ומעל זרענו ומעל כל זרע עמך ישראל לעולם.
ותשלח רפואה שלמה לחולי עמך, (ובפרט לפב"פ _______ אל נא רפא נא לו)
והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואיהם ולכל מכאוביהם, ותשיבם לאיתניהם בקרוב.
ותשלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמים רפואת הנפש ורפואת הגוף.
כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה.

פדיון נפש,רבנים,צדיקים,ברסלב
פדיון נפש | תמונת הרבנים

שמירה עליונה

ותמשיך עלי השמירה העליונה הנמשך מחשמ"ל העליון.
ותטהר אותי ואת לבושי ובגדי בגשמיות וברוחניות.
ותשמור צאתי ובואי לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם:
ותזכני ברחמיך שאזכה למלאת גרונם של תלמידי חכמים אמתיים יין המשמח,
ואזכה שיבואו לשמחה גדולה על ידי.

ותעזור לי ותושיעני ותרחיב את ידי שאזכה לתן לתלמידי חכמים וצדיקים אמתיים מעות הרבה
(מבלי להיות קמצן כדברי רבי נחמן מברסלב) על פדיון נפשי
ונפש בני ובנותי וכל יוצאי חלצי בתוך נפשות כלליות עמך ישראל.

עד שנזכה ברחמיך שיהיו נמתקין מעלינו כל הדינים בשורשן.
ויתגבר עלינו מידת החסד על מידת הדין.
ותעורר ברחמיך החסד העליון עלינו.
ומשם יהיו נמשכין עלינו חסדים טובים תמיד, וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום.
וטוב יהיה בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך הטוב.
ויתרבה השלום בעולם, ויקים מקרא שכתוב:
"וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול.
וראה בנים לבניך שלום על ישראל. יהי שלום בחילך שלווה בארמונותיך.
למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. למען בית ה' אלקינו אבקשה טוב לך.
ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום":

תפילה על פדיון נפש

(תפילה לפדיון נפש מספרי ברסלב, וסידור "שערי ציון").

יהי רצון מלפניך, שימתקו הדינין והגבורות הקשות מעל (פלוני בן פלוני)
על ידי פלא עליון שהוא חסדים גדולים ורחמים גמורים ופשוטים, שאין בו תערובת דין כלל.
מלך גואל ומושיע, פודה ומציל ומפרנס ועונה ומרחם בכל עת צרה וצוקה,
רחם על החולה (פלוני בן פלוני) ופדהו מהרה מכל הצרות ומכל מיני חולאים וייסורין ומכאובים ומחושים,
ותמתיק ותבטל כל הדינים מעליו בזכות המעות (שנתנו לתלמידי חכמים) על פדיון נפשו.

הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א תלמידו של הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל מעביר שמועת ודרכו של רבינו נחמן מברסלב
הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א תלמידו של הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל מעביר שמועת ודרכו של רבינו נחמן מברסלב

ואח"כ יתפלל תפילה זו בכונה:

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שתעשה למען קדושת שמותיך הקדושים והטהורים
הנזכרים בתפילה לפדיון נפש ונעשים,
על ידי פדיון זה שעשינו והפרשנו ממון לצדקה
(לעניים הגונים – לומדי תורתך הקדושה ועושי רצונך)
ע"י הרבנים של ישיבת ברסלב מאיר,

ותצרף מחשבה טובה למעשה,
כי לך ה' החסד ותגביר חסדיך על דיניך
ויומתקו הגבורות הקשות על ידי פלא העליון
אשר הוא חסדים גדולים ורחמים פשוטים שאין בהם תערובת דין כלל,
ויכבשו רחמיך את כעסך מעלינו.
וילך לפניך צִדקתנו למליץ טוב ויושר להמליץ טוב בעדנו
וללמד סנגוריא עלינו,

ויסתמו פי המקטרגים עלינו ולא תעשינה ידיהם תושיה,
ותחתור חתירה מתחת כיסא כבודך לקבל עתירתנו
ועתירת רבני ישיבת ברסלב מאיר
(המתפללים בעדינו בעבור שתרמנו לפדיון נפשינו).
ויקויים בנו מקרא שכתוב: וצדקה תציל ממות.

תפילה לפדיון נפש כעין תפילה לפדיון כפרות.

ובכן תציל נפש (פלוני… וכו') ממוות ולחיותו ברעב, ותצילהו מכל חולי ומכל כאב ומכל מחוש,
ואל תתנהו בנפש אויביו, אויב פנימי ואויב חיצון,
ומכל נגע ומחלה תפלטהו, ותבריאהו ותחלימהו ותרפאהו
רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף,
ותחוננהו ותפדהו מרדת שחת, ותאמר מצאתי כופר,
ותבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות,
ותקיים בו מקרא שכתוב: ה' יסעדנו על ער"ש דו"י
(יכוין שיהיה עש"ר יו"ד, בסוד החכמה תחיה את בעליה)

אנא עשה למען רחמיך,

ולמען אברהם אבינו עליו השלום איש החסד,
ולמען יצחק אבינו עליו השלום נאזר בגבורה,
ולמען יעקב אבינו עליו השלום, כליל תפארת,
ולמען משה רעיא מהימנא אחוז בנצח,
ולמען אהרון כהנא רבא אחוז בהוד,
ולמען יוסף הצדיק אחוז ביסוד,
ולמען דוד המלך עליו השלום אחוז במלכות,
ותרחם על (פלוני בן פלוני) ותרפאהו רפואה שלמה
ואורך ימים ושנות חיים ושלום לעבודתך וליראתך, אמן כן יהי רצון:

אחר כך טוב ללמוד מזמור מ"א שבספר תהילים,
ויחלק המעות להרבה עניים הגונים, ובפרט לומדי התורה שעל ידה נמתקין כל הדינים !

לבירורים וייעוץ 050-4161022

למסירת שמות ועריכת סדר תפילה לפדיון נפש ע"י חשובי הרבנים של חסידי ברסלב.

או שלחו שאלות ושמות בוואוסאפ 052-565-2005

פדיון נפש מסוגל להמתקת הדינים | ייעוץ חינם ע”י – רבני ישיבת נצח מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה