תפילה לפסח

תפילה לפסח – מליקוטי תפילות של רבי נתן מברסלב

ריבונו של עולם, זכנו לקבל את השלוש רגלים שהם פסח שבועות סוכות בשמחה וחדוה גדולה רבה ועצומה, וביראה ובאהבה ובקדושה ובטהרה גדולה בתכלית השלמות כרצונך הטוב. ואזכה לכבדם בכל מיני כבוד וענג, באכילה ושתיה ומעדנים טובים ובמלבושי כבוד, ובתפילה בכונה ושמחה גדולה ובהתעוררות גדולה.

תפילה לחג הפסח

ותזכנו לקבל חג הפסח בקדושה גדולה זמן חרותנו. ועל ידי זה נזכה להמשיך מוחין ודעת לשבר תאות ממון. אנא יהוה חוס וחמל עלינו ומלא משאלותינו לטובה ולברכה…

ולהשתוקק תמיד לעבודתך באמת ברצון חזק ותקיף מאד: ותזכנו לשמע קול הקריאה של הימים טובים הקדושים אשר הם קוראים ומגלים את הרצון. כי ברחמיך הרבים עשית עמנו נסים ונפלאות גדולות ונוראות, פלאי פלאות, בכל השלש רגלים, "מועדי יהוה מקראי קדש". כי 'בחג הפסח' הקדוש הוצאת אותנו ממצרים באותות נוראות, "במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה", ככל אשר עשית לנו יהוה אלהינו במצרים לעינינו.

וזכני להיות בכלל ישראל ולא עשני גוי, ואני זוכה לקיים כמה מצות גדולות בכל יום ויום, להתעטף בציצית, ולהניח תפלין, ולקרות קריאת שמע, ולקבל שבת ויום טוב, ולשמע קול שופר בראש השנה, ולהתענות ביום הכיפורים, ולישב בסוכה, ולטל ארבעה מינים, ולאכול מצה בפסח, וכן שארי כל המצות הקדושות אשר אנחנו עם קדשך מקימים בכל עת אפילו הפחות שבפחותים והקל שבקלים. מה רב טובך אשר עשית עמנו, "מה יקר חסדך אלהים", מה גדלו מה רבו מה עצמו רחמיך וחסדיך עלינו, אשר הכתרת אותנו בכתרים קדושים כאלה. ובתוקף גלותינו…

תפילה לפסח

רחם עלי בורא עולם אבי אב הרחמן… גואלי גואל ישראל שאזכה לקבל חג הפסח הקדוש, זמן חרותנו, בקדושה גדולה ובשמחה רבה ועצומה. ונזכה ברחמיך לקיים כל המצוות של פסח בקדושה גדולה ובשמחה וחדוה רבה.

ותעזרנו ותושיענו ותשמרנו ברחמיך הרבים, ממשהו חמץ ושאר שלא ימצא בגבולנו וברשותנו משהו דמשהו שאר וחמץ כל ימי הפסח. כי גלוי וידוע לפניך רבונו דעלמא כלא, שאי אפשר לבשר ודם בעצמו להיות נזהר ממשהו חמץ, אם לא על ידי ישועתך ורחמיך.

רחם עלינו ברחמיך הרבים, גואל חזק, רחמן אמתי, ושמרנו והצילנו ממשהו חמץ כל ימי הפסח הקדושים, ותעזרנו ותזכנו לצאת מעבדות לחרות מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב מאפלה לאור גדול. ונזכה לסדר הסדר של פסח בהתעוררותת גדול ובהתלהבות נפלא ובשמחה רבה ועצומה. ונזכה שיבואו עלינו ויאירו בנו בהארה נפלאה כל המחין דגדלות וקטנות המאירין בפסח באור גדול ונפלא ונורא.

להיות בשמחה בפסח

רחם עלינו למען שמך, וזכנו עתה לפעול בקשתינו ברחמים אצלך, עזרנו והושיענו לשוב ולהתקרב אליך מהרה באמת.. ונזכה להיות בשמחה תמיד, ויקים בנו מקרא שכתוב: "כי בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי":

ויתבטל השמאל לגבי הימין – ועל ידי הימין תקים את הנופלים לאהבות ויראות רעות, להקים אותם לאהבות ויראות קדושות, והימין יעביר החושך מעיניהם עד אשר עיניהם יראו נפלאות, ויקים מהרה מקרא שכתוב: "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". ותמשיך עלי קדשת פסח תמיד, ותעזור לנו תמיד לספר ולשוח בנפלאותיך וחסדיך שאתה עושה עימי ובני ביתי וכלל עמך ישראל – בכל יום ובכל עת, בפה מלא בחי' שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו , ספרו בגויים (הם הרחוקים מאמונת ישראל) אמונתו..,

(תפילה לפסח – מליקוטי תפילות של רבי נתן מברסלב).

פסח כשר ושמח – מוסדות ברסלב מאיר

קישורים נוספים לפסח שאהבו הגולשים :

גם את/ה יכול/ה, לשמח משפחה בסעודת החג – קמחא דפסחא

 

ממולץ ברכות נוספות מאתר הברכות הישראלי + כרטיסי ברכה לחג שמח

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה