תפילה לרוח חיים | 3 סגולות נגד עייפות חלישות או יניקת הכוחות

תפילה לרוח חיים היא תפילה המיודעת למי שאבד ממנו הרוח חיים או מרגיש יניקת הכוחות עייפות וחלישות. 1 – פרקי תהילים נא, קמג מסוגלים למי שאבד ממנו ורוצה להחזיר לנפשו את הרוח והשמחה לחיים. 2 – נוצה של עופות הבר היא סגולה לחזק את הרוח חיים (ספר המדיות לרבי נחמן מברסלב). 3 – להיות רגיל להתאנח, כי ע"י הנשימה שמתאנח מנתק עצמו מהחבל דסטרא אחרא וממשיך את עצמו לחבלי הקדושה (ע"פ ליקוטי מוהר"ן),

הערה: התפילה מאד ארוכה לכן יש לחלק אותה עד שבועיים ימים!

תפילה לרוח חיים:

"לב שמח ייטיב גהה, ורוח נכאה תיבש גרם"

אל אלהי הרוחות שליט בעליונים ובתחתונים, אשר בידו נפשות החיים והמתים, "אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש", רחם עלי ברחמיך הרבים, ותן לי רוח טובה רוח נכון רוח חיים דקדושה. זכני להמשיך עלי רוח חיים אמתיים דקדושה מהצדיקים אמתיים אשר מתקיים בהם "איש אשר רוח בו", שיודע להלך נגד רוחו של כל אחד ואחד:

עזרנו וזכנו ברחמיך הרבים שינשבו ברוחם הקדוש על כל אחד ואחד מאתנו עמך בית ישראל רוח קדושה וטהרה מהתורה הקדושה, אשר היא חיינו ואורך ימינו. ונתחזק להאמין ולהתקרב ולשמוע ולקבל באמונה שלימה את הדעת התורה והשקפת עולם והנהגות של הצדיקים אמיתיים שבדורנו אשר בהם בחרת, להחיות את עמך בית ישראל על ידם, כי מהם תוצאות חיים לנו ולכל ישראל, כי הם דבוקים בתורה שבה רוח אלוהים מרחפת.

על כן תזכנו להתקרב אליהם ולעמוד לפניהם לשרתם ולשמשם ולעשות כל צרכיהם. ואהיה מקושר בהם באמת בהתקשרות גדול בתכלית השלמות, כמו ענפים באילן, ותלמדנו מתורתם ותן בליבנו חכמה בינה ודעת להשכיל ולהבין לעשות רצונך בחפץ ולבב שלם ע"פ תורתם הקדושה שממנה נמשך רוח חיים לכל חי.

וברחמיך הרבים נזכה להמשיך ולקבל מהם עיצות טובות ודרכי תורה אמיתייים שמהם תוצאות רוח חיים, למלא את כל מחסורנו בגשמיות ורוחניות, ותשמע קול אנחותינו תמיד, ויהיה לנו כח להמשיך על ידי אנחותינו רוח חיים רוח טובה מהלימוד ודיבורי תורה  והתפילות, להשלים כל החסרונות שחסר לנו, הן בגוף הן בנפש הן בממון, בגשמי וברוחני, כולם יתמלאו וישלמו לטובה, כי עמך מקור חיים ואתה משפיע רוח חיים לכל חי ולכל דבר שבעולם על ידי צדיקיך האמתיים הדבקים בתורתך הקדושה תמיד, אשר היא חיינו וארך ימינו.

ותשמור את שכלנו תמיד, ונזכה לשמור מאד את השמנים שבגופנו. ונזכה להמשיך תמיד בכל עת שמנים קדושים לשכלנו, עד שיהיה שכלנו בוער בהתבוננות גדול דקדושה. ויהיה מוחנו ושכלנו הולך וגדול בקדושה גדולה באמת.

ותצילנו מקצר רוח ומהפסק הנשימה, ותזכנו לאריכת הנשימה, שנזכה להמשיך אלינו תמיד רוח חיים דקדושה בכל עת ובכל שעה ובכל רגע ורגע [ובפרט פה בארץ חמדת אבות – שעליה נאמר אווירה דארץ ישראל מחכים ומחייה, כי עיני השם אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית].

ותביא לנו את משיח צדקנו רוח אפינו, וימהר ויחיש לגאלנו גאולת עולם. ועל ידי זה יהיה נמשך עלינו חיות גדול דקדושה, רוח חיים דלעלא, ורוח חיים דלתתא. ותפתח את ידך ותשביענו ברצונך ותחיינו ברחמיך ותתן לנו פרנסותנו ברוח קודם שנצטרך להם. כי עינינו אליך ישברו, לך לבד עינינו תלויות. חוס וחננו ורחם עלינו והושיענו, כי אליך עינינו, ויקים בנו מקרא שכתוב: "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון"

ותזכני לדיבורים דקדושה, ותצילני בזכות הדיבור הקדוש, בזכות התורה הקדושה, מכל מיני חטאים ועוונות ופשעים ומכל התאוות רעות.

ותגרש הרוח שטות ממני. ותזכני להמשיך עלי רוח חיים, רוח הקודש דרך החבל דקדושה, על ידי הדיבור דקדושה. ותקיים בנו מקרא שכתוב: "ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר (רמז – ברסלב), ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחוקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם".

תפילה לרוח חיים ורפואת הריאות:

ותרפאנו רפואה שלמה בכל רמ"ח אברינו ושס"ה גידינו, ותשמרנו ותצילנו מכל מיני חולאת, ובפרט מחוליי הראה חס ושלום. ונזכה שתהיה הראה בשלמות אצלנו תמיד, בגשמיות ורוחניות, ותתנהג הראה במזג השוה תמיד, ותמשיך לנו בכל עת ורגע רוח חיים דקדושה לתוך כנפי הראה, ויהיו כנפי הראה סוככים בכנפיהם על הלב. וירחפו בכנפיהם וימשיכו רוח חיים דקדושה בגשמיות ורוחניות לתוך כל אברי הגוף וגידיו ועורקיו. ותחיינו באור פניך, ותמשיך ותאיר עלינו ברחמיך הרבים ש"ע [שי"ן עי"] נהורין של הפנים העליונים שהם אורות המקיפים הקדושים שנזכה להשיגם חיש קל מהרה:

ויכירו כל אומות העולם כח מלכותך, וידעו כולם "כי אתה הוא יהוה לבדך עליון על כל הארץ", ויתגדל ויתקדש ויתרומם ויתנשא ויתעלה כבודך על כל באי עולם, וכל בני בשר יקראו בשמך. וכל אשר נשמת רוח חיים באפיו כולם כאחד יתנו כבוד והדר לשמך, וכבוד יהוה ימלא כל הארץ. ויתפרסם ויתגלה אלהותך ואדנותך לכל באי עולם, ויהיה רעש גדול ופרסום שם כבודך בין כל בני אדם וישמעו רחוקים ויבואו ויכירו כח מלכותך:

אבינו מלכנו גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה והופע והינשא עלינו לעיני כל חי, חוסה על כבודך הגדול המחולל בין הגויים בעונותינו הרבים, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, באפן שנזכה להעלות ולנשא כבודך הגדול והקדוש, וכבודך ימלא כל הארץ. וכל אשר נשמת רוח חיים באפיו יתנו כבוד והדר לשמך, ויספרו שמך בכל הארץ, "כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו":

רבונו של עולם מלך על כל העולם כולו בכבודך, והנשא על כל הארץ ביקרך, והופע בהדר גאון עזך על כל יושבי תבל ארצך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו…

עיצה להמשיך רוח חיים  – ע"י ניגון דקדושה:

ותרגילני לשמח את נפשי בכל עת על ידי מילי דשטותא ושמחה וגם ניגון של שמחה, ואגיל ואשמח ביהוה בשיר והלל ורנן וזמרה ונגון, ואזכה להיות בשמחה תמיד. ועל ידי זה יהיה נמשך עלי רוח חיים דקדושה לתוך כל העשרה מיני דפיקין שבקרבי.

ועל ידי זה תשמרני ותצילני מכל מיני חלאים ומכאובים ומחושים בגשמיות ורוחניות, אשר כולם באים על ידי מרה שחורה ועצבות חס ושלום. ותרפאני אותי ואת כל עמך ישראל, ותחלימני ותחייני על ידי שמחה וחדוה שתמשיך עלי רוח חיים על יד קיום המצוות בשמחה גדולה…

ויתגלה מלכותך לעין כל, ונזכה להודיע לבני האדם גבורותך וכבוד הדר מלכותך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. וכל אשר נשמת רוח חיים באפיו יתנו כבוד והדר למלכותך…

השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני. "לב טהור ברא לי אלהים, ורוח נכון חדש בקרבי. אל תשליכני מלפניך, ורוח קודשך אל תקח ממני": 

אָֽנָּֽא בְכֹחַ גְּדֻלַּת רַחֲמֶיךָ, תִּהְיֶינָה אְזְנֶיךָ קַשּׁוּבוֹת, וְלִתְפִלָּתנו שְׁעֵה בְרַחֲמִים, לְבַטֵּל מֵעָלֵינוּ וּמֵעַל כָּל בֵּית  יִשְׂרָאֵל, כָּל חֲרוֹן אַף, וְכָל מִינֵי מַשְׁחִית וְכָל מִינֵי פורענויות ורוחות רעות.

וְתַאֲרִיךְ יָמֵינוּ בַטּוֹב וּשְׁנוֹתֵינוּ בַנְּעִימִים ותחוס ותרחם עלינו ותתן לנו חַיִּים שֶׁל שָׁלוֹם, חַיִּים שֶׁל שַׁלְוָה, חַיִּים שֶׁל טוֹבָה, חַיִּים שֶׁל בְּרָכָה, חַיִּים שֶׁל פַּרְנָסָה טוֹבָה, חַיִּים שֶׁל חִלּוּץ עֲצָמוֹת, חַיִּים שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם יִרְאַת חֵטְא, חַיִּים שֶׁאֵין בָּהֶם בּוּשָׁה וּכְלִמָּה, חַיִּים שֶׁל עֹשֶׁר וְכָבוֹד לַעֲבוֹדָתֶךָ, חַיִּים שֶׁתְּהֵא בָנוּ אַהֲבַת תּוֹרָה לִשְׁמָהּ, חַיִּים שֶׁתְּמַלֵּא כָל מִשְׁאֲלוֹת לִבֵּנוּ לטוֹבָה, אמן סלה:

חלק ב' – תפילה לרוח חיים

"אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי. זכרתי בלילה שמך יהוה ואשמרה תורתך. אזכור מעללי יה כי אזכרה מקדם פלאך. זכרתי ימים מקדם הגיתי בכל פעלך במעשה ידיך אשוחח. בהתעטף עלי נפשי, את יהוה זכרתי. זכור תזכר ותשוח עלי נפשי".

ואען ואמר לנפשי, זכור אל תשכח שיש עלמא דאתי, ואין שום קביעות בזה העולם. כי העולם הזה עובר כהרף עין, כצל עובר, וכאבק פורח, וכענן כלה, וכרוח נושבת, וכחלום יעוף.

ועיקר החיים ועיקר הקביעות דירה של האדם הוא רק בעלמא דאתי. חוסה עליך ושמור את הזיכרון היטב, שתזכור תמיד בכל יום בעלמא דאתי ולא תשכח. והדבק מחשבתך בעלמא דאתי ואל יזוז זכרון עלמא דאתי מרעיונך. הסתכל על עצמך היטב היטב, וישב דעתך באמת לאמתו, וזכר ותן ללבך מה תעשה באחריתך. בעת יבא קצך כהרף עין. צר לי עליך אחי, הקיצה אחי משנת פתיותך וחמל על נפשך. "וזכור את בוראך בימי בחורותיך":

ובכן באתי לפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי, להפיל תחנתי לפני רחמיך האמתיים, ולשא עיני לחסדיך העצומים, שאזכר תמיד בעלמא דאתי. ולאדבקא מחשבתי רק בעלמא דאתי בכלל ובפרט. ובכל יום ויום בהקיצי משנתי תכף ומיד כשאפתח את עיני אזכה לזכר מיד בעולם הבא, שהוא עולם העומד והקים לעד ולנצח נצחים, והעולם הזה הוא הבל וריק. הבל הבלים אין בו ממש.., ואזכה להבין בכל עת ובכל שעה ובכל מקום שבעולם את כל הרמזים שאתה מרמז לי בכל עת להתקרב לעבודתך באמת.

ותזכני ברחמיך הרבים למדת ההסתפקות, שאזכה להיות מסתפק במעט מהעולם הזה. ולא אשתמש בעסקי העולם הזה כי אם מה שמכרח לבד בתכלית הצמצום וההסתפקות, בקדשה ובטהרה גדולה לשמך ולזכרך לבד.

וזכני ברחמיך הרבים לשמחה דקדושה, שאזכה להיות בשמחה תמיד לשמוח בחלקי ממה שנתת לי. ותתן כח בידי ללקט ולברר את הרוח טובה מן הרוח נכאה מן הרוח רעה מעצבות רוח. ותזכני לעשרה מיני נגינה דקדושה עד שאזכה לזכך ולברר את הכח המדמה להכניע ולבטל הרע שבמדמה ולברר ולהעלות הטוב שבו אל הקדשה.

ואזכה להכניע ולשבר ולגרש ולבטל ממני הרוח רעה, רוח שטות, עצבות רוח, רוח נכאה. ותזכני מהרה לרוח טובה דקדשה. "כי אתה אלהי רוחך טובה תנחיני בארץ מישור. לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי. אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך אל תקח ממני. השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני".

אל אלהי הרוחות שליט בעליונים ובתחתונים תן לי רוח טובה. "יפקד יהוה אלהי הרוחות לכל בשר" להשפיע עלי רוח טובה רוח הקדשה, "רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת יהוה", רוח קדשה וטהרה, רוח שמחה וחדוה.

אבי, מלא רחמים, מה אעשה, אנא אנוס לעזרה ואיך אבקש תרופה ותחבולה ועצה להמלט על נפשי, להציל נפשי מני שחת, "אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי". עזרני עזרני, חנני חנני, הושיעני ברחמיך הרבים וחסדיך העצומים והופיעה עלי ממעון קדושתך רוח חכמה ובינה, רוח קדשה וטהרה, שאזכה להתקדש ולהטהר באמת, ולשוב אליך באמת בתשובה שלמה, ואדם ואשתק למחרפי ולמבזי נפשי, ואזכה לקיים מקרא שכתוב: "דם ליהוה והתחולל לו", ולסבל בזיונות ובושות ושפיכות דמים על עוונותי, ולקבל הכל באהבה: וזכני להיות כל ימי בתשובה.

וזכני לבטל ולשבר כל מיני כפירות וקשיות ובלבולים ועקמימיות שבלב, שלא יעלה בלבי ובלב כל עמך ישראל לעולם. ותעזרני להתקשר באמת עם רוח הקדש של צדיקי אמת, ואזכה לשאב ולהמשיך לתוך לבי את רוח הקדש של צדיקי אמת. ועל ידי זה אזכה לישר לבב באמת, שיהיה לבי נכון עם יהוה תמיד באמת ובאמונה שלמה ובענוה אמתיות. ואזכה ברחמיך שיהיה נמשך הרוח הקדש הזה לתוך ידי ורגלי, עד שאזכה לתקן פגם הידים והרגלים, לגלות ולהאיר הארת הידים והרגלים.

ותשמור בהגנה שלימה עלי ובני ביתי – שלא יהיה שום כח להסטרא אחרא ולכל הקליפות הנמשכין מזהמת הנחש הקדמוני לעלות דרך לשון תרגום להסית ולפתות אותנו, חס ושלום. רק תהיה בעזרנו תמיד, ותשפיע עלינו ברחמיך חכמה ודעת ושכל דקדושה, באופן שלא יהיה להם שום כח לפתות אותנו, חס ושלום.

ונזכה לגרש לגמרי רוח שטות של תאוות המשגל ופגם הברית מקרבנו. ונזכה ברחמיך הרבים לשלמות לשון הקדש על ידי לשון תרגום. ותמשיך עלינו קדושה וטהרה. ונזכה תמיד לקדש את הלשון שלא נדבר שום דבור הפוגם את הלשון, רק כל דבורנו יהיו תמיד בתורה ובתפילה ובקשות ותחנונים וביראת שמים ומעשים טובים של חסד וצדקה…

ותרחם עלינו ותושיענו ותזכנו לקדש ולטהר באמת את שבעת הנרות היוצאים מן המח שבראשינו, שהם הפה ותרין עינין ותרין אודנין ותרין נוקבי חוטמא. ועל ידי זה נזכה להמשיך אלינו אור הפנים שהוא שפע אלקי שהוא השגת המקיפים הקדושים של השכל. ותשפיע עלינו רוח קודשך, ונזכה ברחמיך להבין ולהשיג בכל פעם מקיפים חדשים דקדושה, ונזכה להבין ולהשכיל עמקי סודותיך. ותעזרנו שנזכה בכל פעם לקדשה יתרה למען נזכה בכל פעם להשיג מקיפים חדשים להכניסם לפנים לתוך שכלנו, להבין ולהשיג בכל פעם הבנות והשגות חדשות ודרכים לכנוס ולהתחדש בעבודתך באהבה…

ונזכה להשיג השגת המקיפים הקדושים השגת רוח הקדש, על ידי מצות סוכה כראוי בקדושה ובטהרה ובשמחה. ועל ידי זה תגן עלינו ובעדנו ותצילנו מכל אויב ואורב, ומכל מיני שונאים שיש לנו בגשמיות ורוחניות, והסר שטן מלפנינו ומאחרינו ובצל כנפיך תסתירנו:

רבונו של עולם. חוס וחננו ושמע קול תפילתנו ברחמים. ותשפיע עלינו שפע אלקי שפע השכל האמת, שפע המקיפים הקדושים, שפע רוח הקודש. ויפתח לנו אור השכל, וימהר תנועת שכלנו להשיג במהירות גדול השגת המקיפים הקדושים. ונזכה להשיג שכל הנקרא קדם שהוא אור הפנים עד שלא נצטרך להשתמש בשום הקדמה. ועל ידי מהירת תנועת השכל הזה נזכה שתהא שלהבת לבנו עולה תמיד מאליה.

ותעלה את המלכות דקדושה וכנסת ישראל מן הגלות של הארבע מלכויות. ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותכלם ותכניעם ותשפילם במהרה בימינו. ותעקר ותשבר ותבטל כל הדעות הזרות של חכמות החיצוניות ופילוסופיא ואפיקורסית מן העולם. ותמסך בקרבם רוח עועים. ותערבב את דעתם ותסתם את פיהם. ותעקר ותשבר ותבטל דעתם ומחשבתם הרעה מן העולם: ועזרנו והושיענו. שנזכה להגיע למדת החסד באמת בתכלית השלמות, כמו אברהם אבינו עליו השלום, שאחז בימדת החסד בשלמות.

אנא יהוה חונן לאדם דעת, חוס וחננו וזכנו לגרש ולשבר ולעקור ולבטל כל הרוח שטות והשגעון מאתנו. וזכנו ברחמיך הרבים לרוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת יהוה, באופן שאזכה לתקון הברית באמת כרצונך הטוב, חיש קל מהרה. ואזכה שיהיה נשלם דעתי באמת בשלמות גדול בקדשה גדולה. אנא יהוה חוס וחמל עלי, ומלא משאלותי ברחמים. ועזרני וזכני להגיע מהרה לכל מה שבקשתי מלפניך.

ואזכה לעורר ולגלות תמיד כל העשרה מיני נגינה. ותזכני לשמוע קול נגון וזמרה בשמחה של מצוה. ממנגן כשר וטוב. היודע נגן על הכינור על כלי שיר. ניגונים דקדושה הנמשכים מכינור של דוד. יפה קול ומטיב נגן. באפן שיתברר על ידי המנגן בכלי שיר הרוח טובה. רוח נבואה. רוח הקודש. רוח שמחה וחדוה. מעצבות רוח. מרוח נכאה. מרוח רעה. עד שנזכה לרוח טובה באמת. ולהיות בשמחה תמיד. ונזכה לשוב אליך בתשובה שלמה ובלב נשבר באמת. הבא מתוך שמחה וניגון דקדושה. עד שאזכה לשפך לבי כמים נוכח פני יהוה בתחנתי ובקשתי. ואזכה לפרש כל שיחתי לפניך בכל לב ונפש ובבכיה גדולה בכל יום תמיד בעת וזמן קבוע חוק ולא יעבור.

ונקשר בתפילותינו את עצמנו בכלל ובפרט עם נפשין רוחין ונשמתין של שוכני עפר. ונזכה לעורר ולהקיץ אותם בתפלתנו, שיתפללו כולם עמנו יחד. כמו שכתוב: "הקיצו ורננו שוכני עפר". ונקשר הדבור של התפלה עם שוכני עפר, בכלל ובפרט, שנזכה לעורר ולהקיץ בתפילותנו כל חלקי נפש רוח ונשמה שלנו שבאו כבר בגלגול ונתתקנו. וגם נזכה לעורר ולהקיץ כל הנפשות והרוחות והנשמות הקדושות של כל הצדיקים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, לעורר את כלם שיתפללו עמנו. ובזכותם תשמע תפלתנו תמיד, ותאזין קולנו, ותקשיב שועתנו, ותרחם עלינו ובני ביתנו.

ותבטל ממני כל מיני עצבות ודאגות ומרה שחורה, ובפרט עצבות ודאגות מטרדת הפרנסה תסיר ותבטל ממני ברחמיך הרבים, כי בעוונותי הרבים מעצם הכבדות והעצבות והמרה שחורה אשר התגברה על לבי על ידי תאותי הרעות, ונוסף לזה על וטרדת הפרנסה, על ידי כל זה נטמטם רוח לבבי, עד אשר רוח הדפק שבלבבי אינו יכול לילך תנועה מסדרת בכל האברים כראוי. ומחמת זה ידי ואברי כבדים מאד. ומעצם הכבדות נחלש רוח הדפק יותר, וכן חוזרת חלילה. עד אשר מעצם הכבדות והחלישות ואטם הלב מגדל העצבות כמעט שתצא נפשי חס ושלום, "כי כפשע ביני ובין המות".

ותציליני מרוח שטות ושגעון הבא על ידי תאות המשגל חס ושלום, אשר על ידי זה נתיבשים חס ושלום הלחות והשמנים של הגוף, שמזה נעשים כל המשגעים שבעולם. רחם עלינו והצילנו מזה, ונחוס על גופנו ונפשנו ורוחנו ונשמותינו, ונזכה לשמר מאד את השמנים שבגופנו.

ותצילנו מקוצר רוח ומהפסק הנשימה, ותזכנו לאריכת הנשימה, שנזכה להמשיך אלינו תמיד רוח חיים דקדושה בכל עת ובכל שעה ובכל רגע ורגע. ותשמר את שכלנו תמיד, ונזכה להמשיך תמיד בכל עת שמנים קדושים לשכלנו, עד שיהיה שכלנו בוער בהתבוננות גדול דקדושה. ויהיה מחנו ושכלנו הולך וגדול בקדושה גדולה באמת. ותקנני בעצה טובה מלפניך, וחנני מאתך דעה בינה והשכל שאזכה לדעת לתת עצה לנפשי על כל דבר שבעולם, ותזכני לעצה שלמה תמיד. ולא אהיה מספק לעולם על שום דבר, ולא תתחלק עצתי לשתים חס ושלום,

ותשפיע עלי "רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת יהוה", ותרחם עלי ותושיעני ותזכני לאמונת חכמים באמת כרצונך הטוב. ואזכה להאמין בכל החכמים האמתיים באמונה שלמה באמת ובלב שלם, ולא אסור מדבריהם ימין ושמאל. ועל ידי זה תזכני למשפט דקדושה, שאזכה לשפט עצמי באמת. ותוציא משפטי לאור.

"תרום קרננו. כי ליהוה מגננו, ולקדוש ישראל מלכנו". תבטל כל מיני מריבות ומחלקת מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל מעתה ועד עולם. עזרנו כי עליך נשעננו, הורנו דרכיך, הדריכנו באמתך ולמדנו, כי אתה אלהי ישענו, אותך קוינו כל היום. וזכני להיות "נאמן רוח מכסה דבר". ותתן לי כח מאתך, ותשפיע עלי רוח חכמה דקדושה ואמונה שלמה באמת, ותשמרני ותצילני שלא אהיה חס ושלום "הולך רכיל מגלה סוד", רק תתן לי כח להעלים ולהצפין את כל הדברים שאין רשאין לגלותם. חוס וחמל עלינו, ומלא משאלותינו לטובה ברחמים, כי צרכנו מרבים מאד ודעתנו קצרה לבארם ולפרטם…

ותחשוב מחשבות ברחמיך ואהבתך את אבותינו אשר בטחו בך – להוציאנו מכל המקומות המטונפים, מכל מקומות הרעים, ולהעלותינו מהרה ולהכניסנו בתוך כל מדרגות ומקומות הקדושים באמת, ולהשיבנו בתשובה שלמה לפניך באמת ובלב שלם.

ובכן תזכני ותעזרני ותושיעני להתגבר בכל עז לשבר ולבטל את יצרי הרע וכל תאותי ומדותי הרעות, ותכף את יצרי להשתעבד לך, עד שאזכה לגרש ולשבר ולהכניע מעלי כל הקליפות והסטרין אוחרנין שבכל העולמות, הן שלש הקליפות הטמאות לגמרי שהם, רוח סערה, וענן גדול, ואש מתלקחת, הן הרע שבנגה. הכל אזכה לכלות ולשבר ולבטל לגמרי, עד שאזכה לברר בחינת נגה, לברר הטוב שבה ולהעלותה אל הקדשה, באפן שנגה יכלל בקדשה העליונה באמת. וכל הקליפות הטמאות יסתלקו ויתבטלו ממני בבטול גמור ולא יהיה להם שום שליטה עלי ובני ביתי.

אלהי עולם ברחמיך הרבים רחם עלינו, אדון עזנו צור משגבנו מגן ישענו משגב בעדנו. פנה אדון בעצבון רוח, צפה בשברון לב, קרוב אתה לרחוקים, רוצה אתה בתשובת רשעים. שדי המצא לדורשיך תאמר הנני למבקשיך, החיינו וקימנו והשיבנו בכל מיני קדשות וטהרות המשיבין את הנפש דקדושה, זכנו לשיר ולרנן ולנגן לפניך שירים וניגונים קדושים…

זכני מעתה, עזרני מעתה, הושיעני מעתה והיה עמי תמיד, ועזרני וזכני לסגר ולהעצים ולסתם עיני ולבבי ודעתי ומחשבתי מחיזו דהאי עלמא שפלה לגמרי, ולא אסתכל על הבלי עולם הזה ותאותיו וטרדותיו כלל, כי כל העולם הזה אינו עולה כהרף עין, כי הכל הבל ורעות רוח. "ומה יתרון לאדם מכל עמלו" ומכל תאותיו והבליו: טוב ומטיב לכל, טוב ומטיב תמיד, טוב ומטיב לרעים ולטובים, טוב ומטיב באמת, היטיבה ברצונך עם רחוק מטוב כמוני, אשר מרדתי בטובך בידים, במזיד ובשוגג באנס וברצון אלפים ורבבות פעמים.

אל אלהי הרוחות שליט בעליונים ובתחתונים, אשר בידו נפשות החיים והמתים, "אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש" , רחם עלי ברחמיך הרבים, ותן לי רוח טובה רוח נכון רוח חיים דקדושה. זכני להמשיך עלי רוח חיים אמתיים דקדושה מהצדיקים אמתיים אשר הם חיינו ואורך ימינו כי הם דבוקים בתורה ע"י טהרת מחשבתם וניקיון כפם מכל התאוות ומידות רעות ויצרין בישין וכל רצונם לגלות מלכותך על כן תורתם נקיה וזכה ומהם יש ללמוד דרך חיים.

לפניך נגלו כל תעלומות, והמון נסתרות שמבראשית. אין שכחה לפני כיסא כבודך, ואין נסתר מנגד עיניך. אתה זוכר את כל המפעל וגם כל היצור לא נכחד ממך. הכל גלוי וידוע לפניך יהוה אלהינו, צופה ומביט עד סוף כל הדורות, כי תביא חוק זכרון להפקד כל רוח ונפש, להזכר מעשים רבים והמון בריות לאין תכלית. מראשית כזאת הודעת, ומלפנים אותה גלית, מי לא יהיה נפקד אז ביום הגדול והנורא ההוא, "כי גדול יום יהוה ונורא מאד, מאין כמהו, ומי יכילנו".

ותעזרנו ברחמיך וחסדיך הרבים שנזכה לשבר מהרה מידת הכעס מאתנו, ואל יחר אפינו על שום דבר שבעולם, רק נזכה לשבר ולבטל ולהמתיק כל מיני חרון אף מעלינו ומעל כל ישראל. ואל יעשן אפך בנו, רק נזכה לברר ולהמתיק ולזכך העשן של החרון אף עד שיהיה נעשה ממנו רוח ניחא רוח אוירי רוח דקדושה, ועל ידי זה יהיה נמשך רוחו של משיח עלינו.

ותביא לנו את משיח צדקנו, וימהר ויחיש לגאלנו גאלת עולם. ועל ידי זה יהיה נמשך עלינו חיות גדול דקדושה, רוח חיים דלעלא, ורוח חיים דלתתא. ותפתח את ידך ותשביענו ברצונך ותחיינו ברחמיך ותתן לנו פרנסותנו ברוח קדם שנצטרך להם. כי עינינו אליך ישברו, לך לבד עינינו תלויות. חוס וחננו ורחם עלינו והושיענו, כי אליך עינינו,

עזרני נא ברחמיך הרבים להיות רגיל להתאנח לפניך באמת מעומק הלב, על גדל התרחקותי ממך, ושתזכני להתקרב אליך באמת. ואהיה מתאנח על זה באמת בכל עת עד שיהיה נשבר כל גופי על ידי כל אנחה ואנחה. ואזכה על ידי אנחותי להוציא ממני הרוח וההבל דסטרא אחרא, ולהכניס בקרבי רוח והבל דקדושה. ועל ידי זה אזכה לעקר ולהפסיק חבל הטמאה שנקשר בי בעוונותי הרבים, ותעזרני מהרה שאזכה להפסיק ולנתק עצמי לגמרי מחבל הטמאה, ואדבק ואקשר עצמי בקשר אמיץ וחזק לחבל הקדושה, לעולמי עד ולנצח נצחים, ותפסיק ותגרש ותבטל ממני מגופי ונפשי ורוחי כל מיני קליפות המסובבות את הנפש והמחשבות, ריבונו של עולם קיים בי את הפסוק "חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי".

ואזכה לסור מרע ולעשות הטוב בעיניך תמיד, ותתנני לאהבה לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי, ותגמלני חסדים טובים. ואזכה לקים בשלמות מצות "ואהבת את יהוה אלהיך", שיהיה שם שמים מתאהב על ידי, שיהיה משאי ומתני באמונה, ודבורי בנחת עם הבריות. ויהיה רוח המקום ורוח הבריות נוחה הימני. ואהיה אהוב למעלה ונחמד למטה, ואמצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם. ותרחם עלי ותזמין לי פרנסתי ברוח, ותתן לי כל צרכי וכל צרכי אנשי ביתי קדם שאצטרך להם, בלי יגיעה וטורח ועמל כלל.

ותמשיך עלינו קדושתך הגדולה, ותשפיע עלינו כח ואמץ מהצדיקים האמתיים זקנים שבקדשה, ובזכותם וכחם נזכה להכניע ולשבר ולבטל מלך זקן וכסיל, לגרש אותו ואת חילותיו מעלינו ומעל גבולנו. ואת רוח הטמאה תבער מן הארץ. ותבטל מעלינו כל מיני הרהורים רעים הרודפים אחרינו בכל עת, וביותר אחרי החפצים באמת להתקרב אליך, כאשר נגלה לפניך אדון כל מלא רחמים, ונזכה להמשיך עלינו אור פני מלך חיים, אור הפנים דקדושה הנמשך מאריך אנפין דקדושה.

שמחני בישועתך האמתיית ותמתיק ותבטל כל הדינים מעלי ומעל כל ישראל, ותשבר ותמגר ותכניע ותשפיל ותכלה ותבטל את כל מיני יצרים רעים ממני ומכל ישראל בכל עת ועת בכל דרגא ודרגא, הן היצרין רעים של רב העולם שהוא עכירת הדמים ממש, רוח שטות ממש, הן היצרין רעים של הכשרים ביותר שהוא בחינת איזה דבוק רחמנא לצלן, הן היצר הרע של הצדיקים שהוא מלאך הקדוש ממש, הן שאר מיני יצרים רעים והסתות ופתויים ומניעות ועיכובים ובלבולים, מכולם תצילני אותי ואת כל חברתנו ואת כל ישראל.

אך אכיר חסרוני ואדע שפלותי באמת ואשכח את כל משפחתי ובית אבי, ואת כל מיני מחשבות שמגיע מהם איזה צד פניה של גדלות והתנשאות. רק אעמד כרש וכאביון ואדע פחיתותי וגריעותי ושפלותי באמת לאמתו. אבל אהיה בטוח בחסדך הגדול שאתה שוכן את דכא ושפל רוח, ואתה קרוב לנשברי לב. ובחסדך הגדול לבד ארחיב את לבי להתפלל לפניך בשמחה אמיתיית. אגילה ואשמחה בישועתך באופן שתהיה תפלתי בתכלית השלמות זכה וצחה ונכונה ושגורה בפי, באופן שתשמע ותקבל את תפלותינו ותחנותינו ובקשותינו.

יהיה רצון שאזכה תמיד להתפלל בכוונה גדולה בקדושה ובטהרה באמת, להכניס כל מוחי ומחשבתי ודעתי לתוך דבורי התפילה, ולקשר המחשבה אל הדיבור בקשר אמיץ וחזק, ולא אוציא שום דבור של התפילה בלא כונה חס ושלום, באופן שנזכה שתשעשע עם תפלותינו תמיד, ויהיה לך נחת רוח ושעשועים גדולים מתפלותינו. ויעלו וירצו תפלותינו לפניך להיות כתר על ראשך. ותשפיע עלינו חכמה ובינה ודעת ותושיענו בכל מיני ישועות. ותפתח את לבנו בתלמוד תורתך, ונזכה להבין היטב בכל מקום שנלמוד שם.

ותמהר ותחיש לגאלנו, ותביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן סלה:

"זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה", רבונו של עולם מלא רחמים, "הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם", אתה יודע את לבבי הנשבר הנדכא והנכאה, הבט משמים וראה למי עוללת כה. ראה נא בעניי מלא רחמים, חוס על שבירת לבבי הנשבר לשברי שברים,

זכני להרבות בתפילה והתבודדות ועי"ז אזכה להתלהב אליך בהתלהבות גדול דקדושה בהדרגה ובמידה כרצונך הטוב, עד שאזכה על ידי החמימות וההתלהבות דקדושה לתקן כל הפגמים שפגמתי נגדך על ידי תבערת הלב וחמימות והתלהבות דסטרא אחרא.

ואזכה ברחמיך וישועתך לגרש כל הרוח שטות ממני. ואת רוח הטמאה תבער ממני ומקרבי, ותכוף את יצרי להשתעבד לך עד שאזכה לטהרת הלב באמת. ועל ידי זה אזכה לדבר ולשוח לפניך דבורים חדשים בכל פעם. מלא רחמים, חומל דלים החושב בתיקוני גם עתה, פתח פיך לאלם כמוני. הורני מה שאדבר הבינני מה שאשאל. "אדני שפתי תפח ופי יגיד תהילתך".

כי אתה יודע כמה אני רחוק מטהרת הלב באמת. כי הרביתי לפשע נגדך, והלכתי אחרי שרירות לבי הרע, וחטאתי ופגמתי נגדך הרבה על ידי חמימות והתלהבות הלב דסטרא אחרא, ולא התגברתי על יצר מחשבות לבי הרעים לגרשם ולסלקם ממני, עד אשר בעוונותי הרבים לבי מלא רוח שטות, ומחשבות רעות ורעיונים זרים, ובלבולים הרבה אשר מחמת זה איני זוכה להתקרב אליך, רחמן מלא רחמים. קדוש ונורא, מטהר טמאים, טהר לבי מהרה, מחול לי על העבר ועזרני והושיעני להבא שאזכה לגרש ולסלק מלבבי כל ההרהורים רעים וכל הרעיונים המבלבלים את רוחי ונשמתי.

רבונו של עולם זכני לתשובה שלמה לפניך. רבונו של עולם זכני לדבור כזה שיעורר לבי באמת עד שאזכה לשוב אליך מהרה באמת ובלבב שלם. זכני זכני, רחמני רחמני, חנני חנני, החזירני בתשובה שלמה לפניך. "השיבני ואשובה כי אתה אלהי", תן לי תקוה ולא אובד, תן לי רוח והצלה אמתיית רוח והצלה נצחיית, תן לי דבור של תשובה אמתיית.

חוס וחמול עלי למען שמך, למענך עשה ולא למעני, ראה עמידתי דל ורק וחסר, פגום ומקלקל ונשחת מאד, מבולבל ומטרף מאד. הצל ספינה המטרפת בים באין עוזר וסומך. הצל נרדף מפני רוצחים ואורבים ולסטים ואויבים ושונאים קשים ומרים ואכזריים שאין דוגמתם בעולם.

הצילני נא ברחמיך הרבים, הושיעני נא אבי אב הרחמן, הצליחני נא הצלחה האמתיית הצלחה הנצחיית, שאזכה מעתה להצליח בזה העולם הצלחה הנצחיית שאזכה להרויח רוח האמתי מה שאפשר להרויח בזה העולם בלי שעור וערך ומספר, עזרני להיות כרצונך הטוב באמת, מעתה ועד עולם:

"כמו הרה תקריב ללדת, תחיל תזעק בחבליה, כן היינו מפניך יהוה הרינו חלנו כמו ילדנו רוח".

רבונו של עולם, מלא רחמים בכל עת ובכל רגע תמיד, רם ונשא מרום וקדוש תשכן "ואת דכא ושפל רוח, להחיות רוח שפלים, ולהחיות לב נדכאים, אם על המלך טוב תנתן לנו נפשנו בשאלתנו ועמנו בבקשתנו. רחמן מלא רחמים, יצא דבר מלכות מלפניך ותען ותאמר "נבלתי יקומון הקיצו ורננו שוכני עפר". ותגלה על ידי צדיקיך האמתיים טובך וחסדיך הרבים כי לא תמנו כי לא כלו רחמיך.

ריבונו של עולם שמור את הצדקות שלי שלא יהיה כוח ושליטה להחיצונים לינק מהצדקה שלי, ולא יוכלו לקלקלה בשום אופן. כי אני נותן כל הצדקות שלי על דעת הצדיקים האמתיים הגדולים במעלה והם יעלו את מצות הצדקה שלי, ויעשו ויתקנו על ידה ייחודים גדולים למעלה למעלה בתכלית הקדושה העליונה באמת.

ויהיה לך נחת רוח ושעשועים גדולים על ידי הצדקה שלי. ותזכני לשבר תאות ניאוף לגמרי ולזכות לתקון הברית באמת על ידי כח וזכות הצדקה שלי. טוב ומטיב לכל, זכני להרבות בצדקה לעניים הגונים בקדשה גדולה כרצונך הטוב, באופן שתהיה הצדקה תיקון גדול לנפשי ורוחי ונשמתי, ואזכה שהצדקה שלי תגיע למקום הנכון לצדיקי אמת ולעניים הגונים הנלווים עליהם העומלים בתורת הצדיקי אמת התחזקות ועבודת השם להודות ולהלל ולגלות מלכותך בעולמך.

"רם ונשא, שוכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש תשכן, ואת דכא ושפל רוח, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים", זכני ברחמיך הרבים להפיק דרכי הענוה האמתיית באמת לאמתו כרצונך הטוב, "כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי", ואין אתי יודע עד מה שום דרך מדרכי הענוה האמתיית. כי כבר גלית לנו רצונך הקדוש שאין רצונך שיהיה האדם במחין דקטנות ומחשבות של ייאוש ודכאונות.

ותרגילני לשמח את נפשי בכל עת על ידי נגון של שמחה, ואגיל ואשמח ביהוה בשיר והלל ורנן וזמרה וניגון, ואזכה להיות בשמחה תמיד. ועל ידי זה יהיה נמשך עלי רוח חיים דקדושה לתוך כל העשרה מיני דפיקין שבקרבי. ועל ידי זה תשמרני ותצילני מכל מיני חלאים ומכאובים ומחושים בגשמיות ורוחניות, אשר כלם באים על ידי מרה שחורה ועצבות חס ושלום. ותרפאני אותי ואת כל עמך ישראל, ותחלימני ותחייני על ידי שמחה וחדוה שתמשיך עלי.

"רוח אפנו משיח יהוה" – משיח צדקנו מתקנא ביותר על פגם הברית, כי כל ישעו וכל חפצו להטות לב ישראל אליו יתברך, שיזכו להיות שומרי הברית באמת, כרצונו יתברך:

וימשך רוחו של משיח בעולם בזכות וכוח הספרים הקדושים של הצדיקים האמיתיים, יתפשטו ויצאו בעולם, ויפוצו מעינותיהם חוצה, ויעשו פעלתם בשלמות. ויהיה נעשה רוח קנאה לטהר את ישראל מזהמת תאות ניאוף. שנזכה אנחנו וכל עמך בית ישראל לשבר ולבטל תאוה זאת מאתנו לגמרי, ולא יבא עלינו שום הרהור ומחשבה רעה חס ושלום, רק נזכה להיות קדושים ופרושים בקדשה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב באמת.

ותמלא אותי "רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, במלאכת הקדש" באמת. ואזכה לקבל הרוח אלהים שהם המוחין הקדושים מהצדיק האמתי מנהיג הכולל, חכם הכולל באמת, שהוא איש אשר רוח בו, שיודע להלך נגד רוחו של כל אחד ואחד, שהוא כלול מכל המוחין, ומכל הרוח אלהים, הכלול מארבע רוחות המלובשין בכל אחד ואחד מישראל.

כן תעמד בעזרתנו סלה בכל דור ודור, עד אשר תנצח המלחמה בשלמות למחות זכר עמלק לגמרי ולהעביר רוח הטמאה מן הארץ, ולהשיבנו אליך באמת ולהוציאנו מגלותנו המר מהרה.

"חוסה עלי כרוב רחמיך וקבל מעט יגיעותי וטרחותי ותלאותי מה שאני חותר כדי להיות כרצונך, כאלו הייתי מתייגע וטורח כראוי, מהר יקדמוני רחמיך כי דלותי מאד, פנה נא אל התלאות ואל לחטאות, פנה נא בעצבון רוח צפה בשברון לב, קבל מעט יגיעותי [וטרחותי] וטרדותי לעשות רצונך כאלו הקרבתי קרבנות על מזבחך לרצון, כי בשר ודם אני, ומחמר קרצתי ויצרי רודף אחרי מעודי "כאשר ירדף הקרא בהרים". אוי לי מיצרי אוי לי מיוצרי אם לא למענך תעש, ותסיר ממני חרון אף ורוח רעה.

ותקבל תפילתי ברצון. "אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך, כי לא תחפוץ זבח ואתנה עולה לא תרצה, זבחי אלהים רוח נשברה, לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה". ונאמר: "כי לא בזה ולא שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי" אמן:

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה