תפילה לרפואה חודש אייר – מסוגל ביותר בחודש אייר

תפילה לרפואה חודש אייר מסוגלת ביותר בראש חודש אייר, כי אייר ראשי תיבות אני יי' רופאך.

תפילה לרפואה חודש אייר

אמר רבי נחמן מברסלב:
עיקר המחלה היא כשיש מחלוקת בין היסודות, ועיקר הרפואה ע"י השלום הנעשה ע"י אמונת חכמים !

כי עיקר הרפואה ע"י השלום שעושין בין היסודות שהיו מחולקין זה מזה שמשם כל החולאת… ועיקר הרפואה ע"י ההרכבה שמרכיבים כמה דברים שבאים מכמה יסודות ועושים שלום ביניהם ומחברים אותם יחדוע"י נעשה שלום בין היסודות שבאדם וזוכין הן לרפואה גשמית, הן רפואה רוחנית, הן שלום בן אדם לחבירו ואיש לאשתו… ועוד הרבה הרבה אופנים שונים ועניינים…

ועיקר החיבור הוא ע"י החכמים הדורשים את התורה ומבררים את ההלכה שאזי נתברר הטוב מהרע, ומשליכים הרע והיצר והדמים רעים… ודורשים ומייעצים ומדריכים את האדם בהשקפת תורה היא הטוב… וזה בחי' המובא בפסוק "דורש טוב לעמו ודובר שלום וכו' "…!

ברכה לחודש אייר

נמצא שעיקר החיים והשלום והרפואה היא ע"י אמונת חכמים ע"י דרושי התורה בחי' חיים הם למוציאיהם בפה… ועל כן עיקר תפילה לרפואה יודעים הצדיקים לכוון בתפילה על החולה כל אחד לפי עניינו וסיבת המחלה ע"י תפילה לרפואה, בחי' ולכל בשרו מרפא… בחי' בורא ניב שפתיים שלום… בחי' הנאמר על התורה " וכל נתיבותיה שלום". ויהי' רצון שיהי' החודש הזה [אייר – ראשי תיבות אני יי' רופאך]  לטוב ולברכה לששון ולשמחה ולרפואה שלימה בגוף בנפש וממון, ושלום בית בין איש לאישתו, ויתמשך שלום גדול בין כלל ישראל ונזכה לראות בגאולה שלימה בקרוב, אמן ואמן !!

תפילה לרפואה

ותזכני להמשיך עלי ועל כל ישראל קדשת ארץ ישראל, ותבטל אחיזת המחלקת מארץ ישראל, ולא תהיה נקראת בשם ארץ כנען, רק בשם ארץ הקדושה, ארץ ישראל. ותמשיך שפע טובה וברכה גדולה מארץ ישראל לכל הארצות, ותברך את יבול הארץ ואת כל פרי האדמה. ויקים מקרא שכתוב: "ארץ נתנה יבולה יברכנו אלקים אלקינו".

וברחמיך הרבים תתן כח בכל יבול הארץ לרפאות את כל תחלואי ומכאובי עמך בית ישראל, ובפרט בחדש איר הוא ירח זיו שבו פורחים וחונטים כל יבול הארץ. רחם עלינו שלא נצטרך לעסק חס ושלום עם שום דאקטורים ורופאים שבעולם, רק תברך את כל יבול הארץ, ותשפיע בהם כח לרפאות כל תחלואי ומכאובי עמך בית ישראל, ותעלה מהרה רפואה שלמה לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו (ובפרט לחולה פלוני בן פלונית וכו'), כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה.

ואין לנו שום סמיכה על שום רפואה של הרופאים והדאקטורים, כי אם עליך לבד, בורא רפואות. רפאינו יי' ונרפא, הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה. ותמשיך שלום גדול בעולם, וכל שונאינו יפלו תחתינו, ויכלמו ויבושו, יבשו ויחפרו יחד מבקשי נפשי לספותה יסוגו אחור ויכלמו חפצי רעתי. יבשו יכלו שוטני נפשי יעטו חרפה וכלימה מבקשי רעתי. "יבשו ויבהלו מאד כל אויבי ישובו יבשו רגע".

תפילה לרפואהאל נא רפא נא לנו

אל נא רפא נא לנו ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים, כי אתה לבד יודע גדל הצער והמכאוב של כל הסובלי חולאים ומכאובות. מלא רחמים, רחם עליהם ואל תסתר פניך מהם, ותראה ותשגיח בעניים ומכאובם, ותמלא רחמים עליהם להחלימם ולרפאותם להחזיקם ולהחיותם חיש קל מהרה. ויקים מקרא שכתוב: "והסיר יי' ממך כל חלי, וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת, לא ישימם בך, ונתנם בכל שונאיך". ונאמר: "ועבדתם את יי' אלקיכם, וברך את לחמך ואת מימיך, והסירותי מחלה מקרבך". ונאמר: "ויאמר, אם שמוע תשמע לקול יי' אלקיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני יי' רופאך", אמן כן יהי רצון:

זכנו לקבל כל הרפואות שבעולם על ידי תפילה לבד, ותתגלה האמת בעולם, שאין שום רפואות בעולם, כי אם על ידי תפילה לבד. ונזכה לקים מקרא שכתוב: "ויאמר אם שמוע תשמע לקול יי' אלקיך והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יי' רופאך": 

בברכת רפואה שלימה ובריאות איתנה לכלל ישראל בכל אתר ואתר בגוף בנפש ובממון !!

קישורים נוספים לתפילה על החולה:

ברכה לרפואה

ניתן למסור שמות [חינם] לברכה לרפואה שלימה בישיבת ברסלב וקברות צדיקים…

תרומות יתקבלו בברכה נ.ב התרומות מוכרות לצרכי מס הכנסה סעיף 46

עוד כמה קישורים על רפואה ומחלות הגוף והנפש = מקווים שיועיל לכם יחד עם פרקי תהילים לרפואה !

בברכה לרפואה שלימה ובריאות איתנה – חסידי ברסלב – ישבת ברסלב מאיר.

הראה עוד

מאמר מקושר

6 תגובות

כתיבת תגובה