תפילה לתשעה באב

תפילה לתשעה באב טוב וחשוב לומר אותה מחראש חודש אב עד צום תשעה באב והיא מועילה לתיקון האישי של כל אחד להחיש בניין בית המקדש הפרטי והכללי שכלל ישראל מחכים לו במהרה בימינו אמן.

תפילה לתשעה באב – מהספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב – חלק א, תפילה קמב.

(מיוסד ע"פ תורה רמ"ז בליקוטי מוהר"ן)

חשוב להתחזק אחרי התפילה לתשעה באב ולהרבות תפילה על אהבת ישראל:

תפילה לתשעה באב :

יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו שתרחם עלינו ותזכנו ותשלח ותביא לנו מהרה את משיח צדקנו ויתקן כל העולם הזה עם כל העולמות מראש ועד סוף שתלויים כלם בזה העולם המעשה. רחם עליו ועלינו ותביאהו מהרה לשלום, ויתקן הכל בתיקון נפלא ונורא, ויאיר לנו הדעת האמתי.

ויפתח עינינו ולבנו בתורתך ונזכה על ידו להבין כל דברי התורה על בורין ואמיתתן, ולא ישאר לנו שום ספק ואיבעיא בשום דין ובשום דרך מדיני ודרכי התורה, רק הכל יהיה ברור לנו כשמלה. ואפילו כל האיבעיות והספקות שנשארו בתיקו וספק אצל גדולי הצדיקים הראשונים, כלם יפשט ויברר ויודיע לנו, ויתקן את התיקו שכולל כל הספקות שבעולם, הן הספקות בכלל שיש לגדולי ישראל בכל דיני ודרכי התורה, הן הספקות וחלקת העצה בפרטיות שיש לכל אחד ואחד מישראל מהגדול שבגדולים עד הקטן שבקטנים.

כי יש רבים שחפצים ומשתוקקים ומתגעגעים מאד לשוב אליך, אך דרכי התשובה והתורה נסתרה מהם, ולבם חלוק בספקות וחלקת העצה. הרבה, בפרט כמוני היום, אשר אתה ידעת כל מה שעבר עלי על ידי עצם רבוי הספקות וחלקת העצה שיש לי ברב הדברים. וגם עתה רבו הספקות וחלקות העצה בלבי בכמה דברים בכמה וכמה אפנים ודעתי מבלבל על ידי זה מאד עד אשר "כשל כח הסבל".

רבונו של עולם רבונו של עולם,

"יהוה אלהים אמת גדול העצה ורב העליליה", אתה יודע את כל זה. רחם על כלל ישראל ועלי ושלח לנו הארה נפלאה מעולם התיקון שנמשך על ידי משיח צדקנו, באפן שיתתקן התיק"ו בתיקון נפלא ואמת, ויפשטו כל האיבעיות ויתבררו על נכון כל הספקות וכל הספק ספקות שבעולם, ונזכה תמיד לעצה שלמה וטובה באמת בכל הדברים שבעולם.

ותרחם עלינו ותלמדנו דרך האמת איך לאונן ולקונן על חורבן בית המקדש בכל עת (וגלות ישראל ולהרבות אהבת חינם), ובפרט בכל לילה ולילה בחצות ממש. ובימים של בין המצרים ובפרט בתשעה באב לומר "איכה" וקינות בלב נשבר ונדכה באמת לאמתו. ונשפך לבנו כמים נוכח פני יהוה נתן בעפר פינו אולי יש תקוה, נבטש ראשינו בכתלי ביתינו על עצם רבוי צרותינו בכלל ובפרט, אשר זה כמה שנים אשר חרבה עירנו ושמם בית מקדשנו ונטל כבוד מבית חיינו, ובכל יום צרתו מרבה מחברו. ובפרט עתה אשר יצאו גזרות קשות ומשונות על ישראל אשר אי אפשר לסובלם. וחיינו תלויים מנגד מפחד לבבנו משאר הגזרות קשות הנשמעין שרוצים לגזר חס ושלום רחמנא לצלן. אוי מה היה לנו.

מלא רחמים עזרנו שנרגיש צרות ישראל וצרות נפשנו בלבנו היטב

עד שנזכה לשבר לבנו לפניך באמת, ולשפך לבנו כמים נוכח פניך יהוה צבאות באמת על גדל פשענו ורבוי עונותינו ועצם קשיות ערפנו, אשר האריכו את גלותנו וגרמו לנו את כל צרותינו. "נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים", נתפוס אמנות אבותינו הקדושים לצעוק ולזעוק צעקה גדולה ומרה.

נשוטט בשוקים וברחובות ונתפלל ונעתיר ונזעק ונתחנן אל יהוה אל עליון, "עד ישקיף וירא יהוה משמים", עד שתעורר רחמיך עלינו, ותנחמנו מהרה ותגאלנו ותפדנו מכל היסורים ומכל הצרות בכלל (עם ישראל) ובפרט (כל אחד בפרטיות מישראל – עם הצרות והייסורים שעוברים עליו).

ותאיר עלינו גם עתה הארה נפלאה ממשיח צדקנו, באופן שימתיק גם עתה כל הדינים מעלינו בכלל ובפרט. ויבטל כל הצרות וכל הייסורים וכל הגזרות שאינם טובות מעלינו ומעל כל ישראל. ויאיר עלינו אור האמת בכל עת, ויתקן אותנו תמיד בתיקונים חדשים ונפלאים, ויודיע ויברר לנו כל הספקות וכל האיבעיות וכל חלקת העצה. ונזכה תמיד לעצה שלמה באמת לאמתו, באפן שנזכה לשוב אליך מהרה באמת ובלב שלם, ולעוסק בתורה ותפלה ובמצות ובמעשים טובים כל ימי חיינו.

ותשמרנו ותצילנו תמיד מכל מיני חטאים ועונות ופשעים שבעולם, ולא נסור מרצונך ימין ושמאל. ויכמרו רחמיך על בניך ותביא לנו את משיח צדקנו מהרה. ויגאלנו גאלה שלמה גאלת עולם, ואז יתקן לנו את בחינת התיק"ו בתכלית התקו"ן בתכלית השלמות, ויהיה נמשך האות "נון" מהקינו"ת לתיק"ו ויהיה נעשה מתיק"ו תקו"ן ויתבטלו כל הקינות מן העולם ויתהפכו הקינו"ת לתקו"ן.

מלא רחמים בעל הישועות בעל הנחמות, נחמנו נא מכל צרותינו,

ועזרנו בכל ענינינו וחפצינו, ופרס עלינו סכת שלומך ותקננו בעצה טובה מלפניך והושיענו מהרה למען שמך. זכנו לאמת לאמתו. הצילני אותי ואת כל ישראל מספקות וחלקת העצה המונעים ומבלבלים מעבודתך הרבה. זכנו לעצה שלמה אמתיית בכל עת באופן שאזכה לשוב אליך באמת, ולהיות כרצונך הטוב מעתה ועד עולם אמן סלה:

יהמו מעיך עלינו, חוס וחמל ורחם על שארית פליטת עמך בית ישראל. מלא רחמים איך תוכל להתאפק מלרחם על נפשות העשוקות, על נפשות עמך ישראל המתגוללים בחוצות ובשוקים וברחובות שהם נפשות יקרים מאד מאד, והם נשפכים בראש כל חוצות, אשר עליהם קונן ירמיה הנביא קינות הרבה על כל נפש ונפש, כמו שכתוב: "איכה יועם זהב, ישנא הכתם הטוב, תשתפכנה אבני קדש, בראש כל חוצות. בני ציון היקרים המסלאים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרש, מעשה ידי יוצר":

אחרי תפילה לתשעה באב טוב לומר:

בליל תשעה באב – יש לומר מגילת איכה.

ולאחר מכן קינות לתשעה באב. ואם יש רצון וכוח גם תיקון הכללי

והעיקר להתחזק באהבת ישראל – אז הנה לפניכם תפילות לאהבת ישראל

הראה עוד

כתיבת תגובה