תפילה פשוטה

תמימות ופשיטות, ליקוטי תפילות ח"ב יד

"תומך תמימים הושיעה נא, תקיף לעד הצליחה נא, תמים במעשיו עננו ביום קראנו". תם ומתמם עם תמימים, זכני לעבוד אותך באמת, בתמימות ובפשיטות גמור בלי שום חכמות כלל [וכי יעלה על הדעת עם ישראל עם קדוש בלי שכל וחכמות כלל, וכי ה' רוצה בנו העם הנבחר והחכם מכל העמים להיות טיפשים ?? אלא תראה בהמשך התפילה את הלשון] שמרני והצילני ברחמיך הרבים מחקירות וחכמות חיצוניות וזרות [הלשון הזה מסביר את כוונת התמימות ופשיטות לקיים מצוות בלי חקירות על ה' וטעם קיום המצווה, אלא באמונה פשוטה בהשם יתברך ותורתו !].

רחם עלי ועל כל ישראל, וזכנו בחסדיך העצומים לתמימות באמת, כאשר אתה ידעת דרכי התמימות באמת לאמתו, כרצונך הטוב וכרצון צדיקיך היראים והתמימים באמת:

רבונו של עולם רבונו דעלמא כלא, אני יודע ומאמין באמונה שלמה, שגם במקום שאני שם עתה, יש דרך ועצה ישרה בדרכי התמימות והפשיטות, באפן שאזכה לצאת ממה שאני צריך לצאת ולשוב אליך באמת ובלב שלם, ולא אשוב עוד לכסלה, ולא אוסיף עוד לרדף אחרי הבהמות שהם העונות, שכבר רדפתי אחריהם הרבה. אבל בעוונותי הרבים נתבלבל דעתי ונטמטם לבי, עד אשר קשה לי מאד למצוא דרכי התמימות, ואיני יודע עתה שום דרך ועצה של תמימות, כי אם לצעוק אליך תמיד מה שיבוא לתוך פי, כי מאן דהוא בדוחקא לא אסתכל מידי, אולי אזכה לפיסך, ולעורר רחמים כאלה אצלך, שאזכה גם אנכי לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת ובתמימות גמור כרצונך הטוב. ואזכה מעתה לנוח ולהשקיט, לתפוס מחשבתי לבלי להניחה עוד לחשב שום מחשבות חוץ [מחשבות חוץ – שימו לב ללשון כי מחשבות בתורה ויראת ה' ובמצוותיו ית' הם עיקר המחשבה וקדושת היהדות], הן מחשבות של חקירות ועקמומיות שבלב, הן כל מיני מחשבות זרות והרהורים ותאוות רעות. רק אזכה לקדש את מחשבתי תמיד בקדשה גדולה [דהיינו כמו שמופיע בשאר התפילות בתורה ועבודת ה'], ולהטותה תמיד אל נקודת האמת והתמימות, בלי שום חכמות של העולם כלל.

מלא רחמים, עיני תלויות אליך תמיד לזכות לזה, "עיני תמיד אל ה', כי הוא יוציא מרשת רגלי". לך ה' קויתי, לך ה' חכיתי, לך ה' איחל. אולי יחוס אולי ירחם, והטוב בעיניך עשה עמי, כי הנה כחמר ביד היוצר, כן אני בידך בעל הרחמים בעל הישועות, הטוב והמטיב לכל. כי אין קצבה לטובותיך, ואין קץ לחנינותיך, ואין לשער דרכי חסדיך ונפלאותיך אשר אתה עושה בכל דור ודור עם כלל ישראל, ועם כל אחד ואחד בפרטי פרטיות. עשה עמי חסד חנם ממה שלא יחסר עמך, באפן שאזכה לשוב אליך באמת, ולהתקרב אליך בתמימות ובפשיטות גמור בלי שום חכמות כלל [כמו שהסברנו אלו מחשבות רעות של עצבות רוח ותאות והבלי עולם הזה, פוק עיין בעוד תפילות ותראה ותמצא כדברינו !]:

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה