פרשת יתרו

פרשת השבוע

אל תכניסו את הגלות אליכם לבית | פרשת יתרו

(שמות יח-ג) "שם האחד גרשם, כי אמר גר הייתי בארץ נכריה". אל תכניסו את הגלות אליכם לבית | פרשת יתרו בעוונותינו עם חורבן בית מקדשינו נגזר עלינו לצאת לגולה מארצינו הקדושה חמדת כל הלבבות, ולחיות בגלות מר. והנה ונגזר עלינו…

קרא עוד...
פרשת השבוע

לא צריך לשמוע לכל דרשן | קירוב רחוקים | פרשת יתרו

למה לא צריך לשמוע לכל דרשן, "רב" שנותן דרשה? פרשת יתרו ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר". (שמות יח-א) "וישמע יתרו". איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן תנינא סי' מז) שסכנה גדולה לומר תורה. כי כל מי שמלמד תורה…

קרא עוד...
פרשת השבוע

קנאה לא תביא לך אושר בחיים | פרשת השבוע יתרו

וזהו (שמות יח-יא) "עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלקים, כי בדבר אשר זדו עליהם". ופרש"י כתרגומו [וז"ל ארי בפתגמא דחשיבו מצראי למידן ית ישראל, ביה דנינון ע"כ] במים דמו לאבדם, והם נאבדו במים. ע"כ. וכן אמרו חז"ל (סוטה יא.)…

קרא עוד...
פרשת השבוע

אל תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך ! שווה לקבל ברכה מכל אדם

שווה לקבל ברכה מכל אדם יהי' מי שיהי' דבר הוא, וק"ו לקבל ברכה מצדיק שדבר גדול הוא מאד. וזהו המובא בפרשת השבוע (שמות כ-כ) "בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך". אל תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך !…

קרא עוד...
פרשת השבוע

זהירות לא להתבולל בארץ ישראל

וזהו (שמות יח-ג) "אשר שם האחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נכריה". זהירות לא להתבולל בארץ ישראל | פרשת יתרו אכן כל הצדיקים שבכל הדורות אע"פ שרובם נולדו בחוץ לארץ בארץ נכריה, וגדלו שם, והעבירו את כל ימיהם שם,…

קרא עוד...
פרשת השבוע

עיקר הזיכרון הוא עלמא דאתי

עיקר הזיכרון הוא שיש עולם הבא – עלמא דאתי נאמר בפרשת יתרו (שמות יח-ג) "ואת שני בניה, אשר שם האחד גרשם, כי אמר גר הייתי בארץ נכריה, ושם האחד אליעזר, כי אלקי אבי בעזרי, ויצילני מחרב פרעה". הרי שמשה רבינו קרא…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

ארץ ישראל | פרשת יתרו

פרשת השבוע יתרו | מעלת וקדושת ארץ ישראל.  תקציר: מבואר בדברי רבינו ז"ל מברסלב מי שכוונתו לשמים באמת, שנוסע לארץ ישראל כדי לשוב עי"ז להשם יתברך – בודאי תועיל לו ארץ ישראל מאד רוחנית וגשמית. אבל אם אין רצונו כלל…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פרשת השבוע יתרו | כבוד

בפרשת השבוע יתרו הכבוד הוא מפתח יסודי לשלום בית ושלום הכללי.., רואים שהכבוד שנתן השם יתברך לנשים שהקדים אותם בפסוק "בית יעקב" כמבואר בפנים… הזרים ונסך בהן כוחות אדירים, שעל ידו יכלו להתגבר ולעמוד בניסיונות קשים. ולהיות נאמנות לה' יותר מהגברים. ולמדנו מכאן…

קרא עוד...