פרשת כי תשא

פרשת השבוע

בלי אמונת חכמים – האמונה בהשם יתברך לא שלימה | פרשת כי תשא

(שמות לא-ב,ג) "וירא העם.. ויאמרו.. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו". אמונת חכמים, דהיינו אמונת צדיקי אמת – הוא יסוד כל התורה כולה, והכל תלוי בזה, כי בלעדיהם אין אנחנו יודעים שום מצוה…

קרא עוד...
פרשת השבוע

שבת וינפש | עונג שבת – פרשת כי תשא

(שמות לא-יז) "וביום השביעי, שבת וינפש". אמרו חז"ל (ביצה טז.) שבת וינפש, כיון ששבת: ווי אבדה נפש (כלומר מיד שנכנס השבת, כבר מצטערים על אבידת הנפש ונשמה יתירה של שבת, שמסתלקים במוצאי שבת). שבת וינפש | עונג שבת וזה תמוה…

קרא עוד...
פרשת השבוע

הסוד של נתינת מחצית השקל – קצת זה גם טוב!

מחצית השקל | קצת זה גם טוב! (שמות ל-יג) "זה יתנו מחצית השקל בשקל הקודש.. מחצית השקל תרומה לה'". לכאורה הוא פלא גדול למה מחצית וחצי, למה לא שלם? וכי לא היה להם שקל שלם, ובפרט שהוא תרומה חד פעמית…

קרא עוד...
פרשת השבוע

רוצה להיות עשיר עם צרות של עשירים ?

וזהו (שמות ל-טו) "העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט". דרך רוב העולם לחשוב שאילו הוא היה עשיר היה פוטר כל בעיות החיים, ולא היו לו דאגות ושום צער וסבל, והיה המאושר שבאדם. רוצה להיות עשיר עם צרות של עשירים ?…

קרא עוד...
פרשת השבוע

עשירות ועניות הכל מאת השם | אל תירא כי יעשיר איש, כי ירבה כבוד ביתו. כי לא במותו יקח הכל.

וזהו (שמות ל-טו) "העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט". עשירות | פרשת השבוע כי תשא דרך העולם לכבד ולהחניף את העשירים מעל ומעבר לכבוד המגיע להם, וכן דרך העולם לחשוב שהעשיר הוא באמת איש רם המעלות, יותר חכם ויותר מושלם…

קרא עוד...
פרשת השבוע

מחצית השקל – מעט טוב הוא ג"כ טוב | פרשת כי תשא

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת כי תשא לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע. מחצית השקל – מעט טוב הוא ג"כ טוב | פרשת כי תשא וזהו (שמות ל יב-יג) "כי תשא..…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים כי תשא | זכר למחצית השקל

פרשת השבוע לילדים כי תשא הקדוש ברוך הוא אוהב את עמו, לכן מבקש לספור אותו כמו שאנו סופרים אוסף יקר ואהוב. לשם כך היה כל אחד מישראל שמלאו לו 20 שנה להביא מחצית השקל ולאחר שכולם שלמו – היו סופרים…

קרא עוד...
פרשת השבוע

דרכי התשובה | פרשת השבוע כי תשא

הנה כל מי שחטא ופשע נגד רצון ה' צריך לעשות תשובה. ראש ישיבת ברסלב מאיר מדבר על כמה כללים ונקודות שהם עיקר התשובה. וצריך לעסוק בהם כדי לזכות לתשובת אמת ולהחזיק בדרכי התשובה באופן יציב. על פי פרשת השבוע כי…

קרא עוד...