הסוד של נתינת מחצית השקל – קצת זה גם טוב!

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר כי תשא | כבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

מחצית השקל | קצת זה גם טוב! (שמות ל-יג) "זה יתנו מחצית השקל בשקל הקודש.. מחצית השקל תרומה לה'".

לכאורה הוא פלא גדול למה מחצית וחצי, למה לא שלם? וכי לא היה להם שקל שלם, ובפרט שהוא תרומה חד פעמית לכל החיים להקים ולבנות את המשכן?

אלא לימוד גדול וכלל גדול בעבודת ה' יש כאן שגם מחצית דבר הוא חשוב ויקר מאד בעיני ה',

ולפעמים זה מה שחייבים לעשות ולתת, רק מחצית, שלא יאמר האדם מכיון שאינו יכול לעשות דבר שלם גם מחצית לא אעשה!

מחצית השקל | קצת זה גם טוב !

וזה בחי' דברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (אבניה ברז"ל דף ו', עח אות סה-וע"ש בע' עט תוספת-הו"ד בשיש"ק ח"א סי' תכצז.) : א ביסל איז אויך גוט, כלומר בכל עניני עבודת ה' גם קצת / מקצת הוא ג"כ טוב.

ומי שאינו יכול ללמוד יום שלם תורתינו הקדושה שילמד לפי היכולת, ואפי' מעט ויקבע עתים לתורה לפי היכולת. ולכן מי שלא יכול ללמוד דף שלם שילמד עמוד, ומי שלא יכול ללמוד כל יום עמוד, שילמד חצי עמוד, לפי היכולת,

וכן לעניין התפילה מי שלא מצליח להתפלל את כל התפילה בכוונה יכוון בחלק מהתפילה, כגון שלא יכול לכוון בכל השמונה עשרה – יכוון כמה שיוכל.

ומורי ורבי ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל היה רגיל לומר על כך : אם קצת זה טוב, עוד קצת זה בודאי טוב, וכן עוד ועוד קצת. כי האדם צריך לחטוף לפי היכולת, כי יש אדם שהוא טרוד מאד בפרנסתו להביא לחם ושמלה לבני ביתו, והוא באמת אנוס שאין לו הרבה זמן לעסק התורה, ויש אדם [בפרט בדור הזה] שאע"פ שתכלית יש לו זמן, אבל יש לו קפיצים ואין לו הרבה סבלנות לשבת וללמוד,

וכן יש אדם שאין לו חשק (כי לא מעריך נכונה גודל מעלת עסק התורה, וגודל שכרה בזה ובבא, וגודל נחת רוח שגורם לה', ולהיפך) ואנשים כאלה לפעמים צריכים ללמוד ברצף רק רבע שעה, ולקום ולהתאוורר קצת, ולחזור וללמוד עוד רבע שעה, וכן חוזר חלילה, וקובץ על יד-ירבה (משלי יג-יא).

וכן אם צריכים להרים בנין דקדושה, וכי משום שאינו יכול לתרום 100% של עלות הבנין לא יתרום 50% או 5%, או 1%, או מעט לפי היכולת, אפי' עלות לבינה בודדת. וכן בכל עניני צדקה, יתן לפי היכולת.

וזה ג"כ בחי' המעלה העצומה שכמה אנשים ביחד מתאספים לחבורה אחת לעשות ולהשלים דבר מצוה, ואחד משלים את חבירו. וכהא דאיתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל (ספר המידות, ערך בית, ח"א, אות יג) מי שרוצה להכנס לבית לדור בתוכו, יאומר התורה כולה, ואח"כ יכנס לדור בתוכו. ע"כ.

ואמר מו"ר ר' לוי זצ"ל שהמנהג באומן הי' שבעל הבית הי' מאסף מנין אנשים, וכ"א הי' אומר חצי חומש, ובכך היו ביחד אומרים כל התורה, ומברכים על מזונות ושותים לחיים, ומאחלים לבעה"ב יישוב טוב, ובית שבו עוסקים בתורה ועבודת ה' חינוך הילדים לעבודת ה' והכנסת אורחים.

והכלל: שגם 'מחצית' הוא דבר נפלא, דבר גדול, שה' שמח אתו מאד.

ועוד יותר מזה אמרו חז"ל (שה"ש ב-ד) אמר ר' אחא: עם הארץ שקורא ,לאהבה – איבה, כגון "ואהבת" – 'וְאָיַבְתָּ', אמר הקב"ה (שה"ש ב-ד) ודגלו עלי אהבה.

אמר ר' יששכר תינוק שקורא ל"משה" – מַׂשֶה, ל"אהרן" – אהרַן, לעפרון – עפרן, אמר הקב"ה וליגלגו עלי אהבה.

ויהי רצון שנעבוד את ה' ככל יכולתינו ונעשה לפניו נחת רוח.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

להורדה והדפסה של פרשת השבוע

מזה ומתי נותנים זכר למחצית השקל? כנסו לקיים את המצווה לפני פורים! 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה