מידת הניצחון – פרשת בחוקותי | זה שאתה צועק ומתווכח – לא אומר שאתה צודק !

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר בחוקותי | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

פרשת השבוע בחוקותי: צריך כל אחד לבטל מידת הניצחון והמחלוקת, ולרדוף אחר השלום, כי לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום.

מידת הניצחון – פרשת בחוקותי

(ויקרא כו-ו) "ונתתי שלום בארץ". איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן, קמא, סי' עה) וזה לשונו: כי יש מידת ניצחון ומחלוקת ומלחמה.

פירוש שאנו רואים בחוש שיש אנשים כאלה שהם סוג של בעלי גאוה, שהם דעתנים ועומדים תמיד על דעתם, אע"פ שבאמת לא מבינים במה מדובר, ומה הם ההשלכות עתידיות, מסיפור ומצב שכזה, אבל הם חושבים את עצמם מבינים של כל דבר, ומיד מביעים דעתם,

ומתווכחים על כך וטוחנים את ראש זולתם עד שיגידו המילה האחרונה בויכוח, והרבה פעמים מתישים כל כך את זולתם וגם זולתם רואים שאין אם מי לדבר,

כי הנצחן לא באמת רוצה באמת, אלא גאותו דוחפת אותו לנצח בויכוח, ועל כן זולתם שותק, ולא משום שבהכרח אין לו כח להמשיך בויכוח, אלא שאם לא כן הדבר לא יגמר לנצח,

אבל באמת הדעתנים בעלי ניצחון הנ"ל, רק חושבים ומחשיבים את עצמם ואת דעתם בעצמם, אבל באמת לא מבינים ולא צודקים על הרוב.

והווכחנים והנצחנים הנ"ל מעודדים את עצמם, מהכבוד המדומה שיש להם, ממה שמדברים הרבה, ובקול גדול, ותמיד יש להם עמדה מוצקה (אע"פ שמבוססת רק על דמיונותם ועל הוה אמינות וכו'),

מה מקור המידה הרעה הזאת?

ומידה זאת באה מדמים שעדיין לא עבד בהם את השם יתברך, (כי הדם הוא הנפש (דברים יב-כג), ונפשם לא מתוקנת, ואף פגומה, ואין להם יישוב הדעת אמיתי כי דמם עכור ולא זך, כי עדיין לא טיהרו דמם ע"י עבודת ה')

כי עיקר הניצחון (היינו מידה הרעה הנ"ל של עקשנות ודעתנות וגאוה) הוא מהדמים, כמו שכתוב וֵיז נצחם, ופרש"י דמים.

וצריך כל אחד לבטל מידת הניצחון והמחלוקת, ולרדוף אחר השלום, כי לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום.

וזה זוכים ע"י שמדבר הרבה בתורה ותפילה, ועי"ז יזכה לשלום. כי כשיש מחלוקת צריכים לעשות שלום. והמחשבות של שלום הבאים מלמעלה לאדם, הם בחי' העלאת מיין נוקבין. בבחי' השתוקקות ואהבה שמעורר אחד לגבי חבירו

כגון כשאחד משתוקק להשי"ת, או לנסוע לצדיק אמיתי – זה בחי' העלאת מיין נוקבים, שעי"ז מתחברים ומתקשרים להשי"ת וצדיקיו, נמצא שזה העושה שלום שמכניס אהבה בלב כל אחד לגבי חבירו, ומקרבם יחד, ועושה שלום ביניהם, זה בחי' העלאת מים נוקבים.

וכל הדיבורים שמדברים בתורה ותפילה הם בבחי' העלאת מיין נוקבים, כידוע. שהוא בחינת שלום, כמ"ש (ישעיה נז-יט) בורא ניב שפתיים – שלום.

וזה עיקר תיקון הבריאה, כמ"ש (בתפילת שחרית, בברכת יוצר, ע"פ הפסוק בישעיה נה-ז) עושה שלום ובורא את הכל (כי אין קיום לעולם ולאנושות כי אם ע"י שלום, וכמ"ש חז"ל (סוכה נג:) מה לעשות שלום בין איש לאשתו, אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים, לעשות שלום לכל העולם כולו על אחת כמה וכמה.

ואמרו (גיטין נט:) כל התורה כולה דרכי שלום היא דכתיב (משלי ג-יז) דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, ואמרו (עדיות פ"ח מ"ז) אין אליהו בא לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום,

ואמרו (דב"ר יא-יח) גדול השלום ששמו של הקב"ה נקרא שלום). כי בשעת הבריאה נפלו (ע"י שברית הכלים) עולמות למטה, שהם בחי' אותיות ונתפזרו לניצוצות, וע"י דיבורי תורה ותפילה מעלים הניצוצות ומצרפים האותיות ונברא ונתתקן העולם כאילו ברא מחדש, וזה בחי' שלום.

וזה בחי' ונתתי שלום בארץ, כי מהארציות (של הבריאה) נתעלין ניצוצות ונעשה שלום. וע"כ צריכים לדבר רק דיבורים קדושים ולא דברים אחרים, כדי להעלות הניצוצות הנ"ל, לתקן כל העולמות.

ויהי רצון שנזכה לכך.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

לחץ כאן להורדה והדפסת העלון לשבת

ניתן להצטרף לקבוצה שקטה * על פרשת השבוע עפ דרכו של רבינו נחמן מברסלב ובה עלון לשבת + קריינות הכולל דעת תורה והשקפה עצות אקטואליות לחיים טובים בדרכו של רבינו נחמן מברסלב, מחכים לכם!

לזיכויי הרבים תפיצו בבקשה את הקישור לזיכוי הרבים משפחה חברים עבודה קבוצות וכו ????
‏להצטרפות לקבוצה https://chat.whatsapp.com/CYTrYaCJ1NL96YtVDxamha

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה