סיפור על מעלת הצדקה

סיפור על מעלת הצדקה (ערוך מתוך מדרש רבא – פרשת משפטים פר' ל סי' כד).

כה אמר השם שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות – ואני מקב עצמי עמכם שנאמר כי קרוב ישועתי לבוא.

נבוכדנצר הרשע שהחריב את בית מקדשינו על ידי שהתגאה באה עליו הרעה ונטרף והיה לחיית מדבר 7 שנים כמפורש בספר דניאל. ויהי היום ראה חלום לרעתו והנה נכנס דניאל הצדיק הקדוש אצלו רצה נבוכדנצר שיפרש לו את חלומות, ודניאל עשה עצמו כאילו מפחד ומרתת, ואמר לו רואה אני את החלום ולא יכול לאמרו, וכשהסביר לו את חומרת הדין עליו והגזירה שיהפך לחית השדה,

שאל המלך מה אתה מייעץ אותי לעשות? אמר לו המלך עצתי תיטב עלך, וחטאותיך בצדקה פרוק – תפדה, ועוונותיך – בלחון ולחוס על עניים, כן תהיה הארכה לשלותך.

אמר לו הקדוש ברוך הוא לדניאל אני מסרתי את סוד הצדקה לאברהם אבינו למען יצווה את בניו ללכת בדרך הזו ואתה מייעץ לרשע כזה? אומר המדרש שלא גילה לו את הסוד של מעלת הצדקה רק רמז לו שיפתח את שעריו לעניים הללו עם ישראל שהגלה לבבל בעוני רעב וללא מלבוש,

לפיכך ריחם על בניו של מקום שיפרנסם, ואכן פרנסם 12 חודש ולאחר מכן שוב הפעם התגאה ושכח הרשע את החלום והפסיק לפחד ממנו, לכן בגאותו הפסיק לפרנס את העניים והרעה הגיע אליו מייד.

ומכן לומדים ומה רשע זה שהחריב את בית אלוקינו והתגאה ומרד במלכות שמיים – על ידי עשיית הצדקה עם עניים הגונים מעם ישראל שעשה למען טובתו הגשמית כדי להנצל מן הדין ולא לשם חסד אמיתי – בכל זאת דחה את הדין מעליו למשך 12 חודשים ע"י שפרנסם,

על אחת כמה וכמה שזכות המעשה הצדקה ומשפט צדק לעניים ועשוקים לומדי התורה העוסקים במלאכתם בדוחק – יושיעם הקב"ה מכל צרה וצוקה. וזה שאמר הפסוק "שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות"!

בואו תזכו בנו – צדקה לעניים הגונים באמת

תרומה

בטלפון או בוואטסאפ

052-565-2005 ; 051-5505148

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה