עשירות ועניות הכל מאת השם | אל תירא כי יעשיר איש, כי ירבה כבוד ביתו. כי לא במותו יקח הכל.

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר כי תשא. לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

וזהו (שמות ל-טו) "העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט".

עשירות | פרשת השבוע כי תשא

דרך העולם לכבד ולהחניף את העשירים מעל ומעבר לכבוד המגיע להם, וכן דרך העולם לחשוב שהעשיר הוא באמת איש רם המעלות, יותר חכם ויותר מושלם מהעני, וזה לא נכון בעליל, ואדרבא רוב הגאונים והצדיקים המופלגים לא היו עשירים גדולים, אם בכלל, וכמאמרם (ברכות ה:) לא כל אחד זוכה לשתי שולחנות.

ואיתא בסיפורי מעשיות (מעשיה יב-מבעל תפילה) שהיתה מדינה שהיה שם עשירות גדול, שהיו כולם עשירים, אך היה דרכם והנהגתם זר ומשונה מאד, כי הכל היה מתנהג אצלם כפי העשירות, שהיה ערך ומעלת כל אחד ואחד, כפי העשירות שלו, שמי שיש לו כך וכך אלפים או רבבות-יש לו מעלה זו… וכן כל סדר המעלות היה אצלם כפי הממון של כל אחד ואחד, ומי שיש לו כך וכך-הוא מלך. וכן היה קצוב אצלם, כשיש לו כך וכך ממון-הוא סתם בן אדם, ואם יש לו עוד פחות מזה-הוא חיה או עוף, וכיוצא.. דהיינו שלפי מיעוט ממונו – הוא רק חיה או עוף וכו' כי העיקר היה אצלם הממון, ומעלה ודרגא של כל אחד היה רק לפי הממון, עיי"ש באורך.

ועד היום הזה ישנם מדינות שמודדים כל אדם לפי ממונו ורכושו, ובמו אזני שמעתי שאחד שוחח עם חבירו על אודות פלוני, (שהוא גביר ועשיר עצום) והתבטא אודות העשיר הנ"ל, שסך הכל הוא "שווה" שלוש מאות (כלומר שהוא לא מי יודע מה עשיר, שהרי בסך הכל יש לו שלוש מאות מיליוני דולרים!!!!).

והנה קודם כל – שום עשיר לא בטוח בעשרו, ומעשים שבכל יום שעשירים נעשים עניים וכן להיפך, וכמ"ש (ש"א ב-ז) ה' מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם, וכתיב (איוב טו-כט) לא יעשר ולא יקום חילו. וכתיב (משלי כג-ד) אל תיגע להעשיר.. התעוף עיניך בו ואיננו. וכתיב (שם כח-כ) ורץ להעשיר –  לא ינקה, וכתיב (תהילים מט-יז) אל תירא כי יעשיר איש, כי ירבה כבוד ביתו. כי לא במותו יקח הכל, ולא ירד אחריו כבודו. וכתיב (משלי יג-ז) יש מתעשֵר ואין כל, וכתיב (קהלת ה-יב) שיש עושר שמור לבעליו לרעתו. וכתיב (שם-יא) והשובע לעשיר אינו מניח לו לישון. ואם אמנם (משלי כח-יא) חכם בעיניו איש עשיר, והראיה שעשה ויש לו הרבה כסף, אבל באמת אינו כן כי רק ברכת ה' היא תעשיר (שם י-כב), והכל מאת ה',

וכמ"ש (קהלת ה-חי) אשר נתן לו האלקים עושר ונכסים. ומה שיש לו כסף ועושר – אין זו מעלתו וגדולתו, ואין זה העיקר והתכלית וכמ"ש (ירמיה ט-כב,כג) כה אמר ה'.., אל יתהלל עשיר בעשרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי. ואמרו חז"ל (ויק"ר א-ו) על הפסוק (משלי כ-טו) יש זהב ורב פנינים, וכלי יקר שפתי דעת. בנוהג שבעולם, אדם יש לו זהב וכסף אבנים טובות ומרגליות, וכל כלי חמדה, וטובות שבעולם, ודעת אין בו, מה קנייה יש לו?!, ואמרו (נדרים מא.) דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת, מה קנית?!. נמצא: שלא נכון להעריך מעלת האדם לפי ממונו.

וזה בחינת "העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט", דהיינו דקרמיז לן קרא שלא בגלל שאדם יש לו כסף הוא באמת אדם גדול, וכן להיפך לא בגלל שאדם אין לו כסף – הוא אדם פחות ערך וחסר חשיבות. אלא הכל לפי מידות הטובות (או ח"ו להיפך), ולפי המעשים טובים (או ח"ו להיפך) והעושר נסיון, והעוני נסיון (כמ"ש במשלי ל-ח,ט). ואשרי העני העומד בנסיונות, ואשרי העושה צדקה וחסד ורצון ה', בממון שה' חנן לו.

פרשת כי תשא עלון שבועי לשבת – להורדה והדפסה

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב – נצח מאיר ירושלים

הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה

0504161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה