פרשת השבוע וילך

ומה יעשה הבן שלא יחטא?!

תקציר : והנה תפקיד האדם בעולם הזה הוא לעשות רצון ה', ע"י עשיית וקיום מצוות ומעשים טובים, וע"י תיקון המידות והתאוות, ותיקון ויישור ההשקפות הנכונות ע"פ התורה הקדושה וצדיקי האמת, שהן הן כוונת ורצון ה'. וישנם הרבה בתים ומשפחות של שומרי תורה שרחמנא ליצלן אזלי בתר איפכא, ומדברים ועושים ונוסעים בכיוון שהוא ההיפך מרצון ה', ולא די להורים שלא מלמדים ומחנכים את בניהם ובנותיהם על פי רוח התורה ורצון ה', אלא אף גם הדוגמא האישית של ההורים היא ההיפך הגמור מכוונת התורה, ומה יעשה הבן שלא יחטא?!

פרשת השבוע וילך

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע וילך.

לכבוד… אחדשה"ט! בעזהי"ת אכתוב לך משהו, הקשור לפרשת השבוע,

וזהו (דברים לא-יב, יג) "הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו ויָראו את ה' אלקיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. ובניהם אשר לא ידעו – ישמעו ולמדו ליראה את ה' כל הימים אשר אתם חיים על האדמה".

ואכן כדי שנירא את ה' כל הימים אשר אנחנו חיים על האדמה – צריכים לשמוע הרבה, דברי תורה מוסר ויראת שמים, ולהפנים את הדברים, ושוב ושוב לשמוע ולשמוע כדי שלא נשכח את הדברים ולא נסיח דעת מהם. כי העולם הזה דרכו לבלוע את האדם, ולהשכיח ממנו את חובתו בעולמו, ואפילו דברים פשוטים וברורים, וע"כ צריכים ללמוד ולחזור על הדברים באופן שיהיו צמודים ותפוסים בלבנו.

ואם כך בדברים הפשוטים, קל וחומר בדברים הלא פשוטים, ובדברים הלא ידועים, ומה גם שאין דעת תורה כדעת בעלי בתים ובודאי שלא כדעת אנשי הרחוב ועמי הארץ, שחושבים שמה שהם לא מבינים או לא מכירים או לא הורגלו בכך – לא קיים.

והנה תפקיד האדם בעולם הזה הוא לעשות רצון ה', ע"י עשיית וקיום מצוות ומעשים טובים, וע"י תיקון המידות והתאוות, ותיקון ויישור ההשקפות הנכונות ע"פ התורה הקדושה וצדיקי האמת, שהן הן כוונת ורצון ה'.

וישנם הרבה בתים ומשפחות של שומרי תורה שרחמנא ליצלן אזלי בתר איפכא, ומדברים ועושים ונוסעים בכיוון שהוא ההיפך מרצון ה', ולא די להורים שלא מלמדים ומחנכים את בניהם ובנותיהם על פי רוח התורה ורצון ה', אלא אף גם הדוגמא האישית של ההורים היא ההיפך הגמור מכוונת התורה, ואת זה הם מפטמים את צאצאיהם האומללים, ומה כבר יכול לצמוח מזה, ומה יעשה הבן שלא יחטא?!

ולכן שומה על ההורים ללמוד בעצמם (לימוד על מנת לקיים) מהו השקפת התורה באמת, ולהיות בקשר עם מעתיקי השמועה שבדור כדי ליישר מסילות הלב והמוח, כדי שיוכלו למסור לבניהם ובנותיהם אורחות חיים, כדי למצוא חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם, ע"פ תורתינו הקדושה שהיא תורת חיים בעולם הזה ובעולם הבא.

ואשר על כן, אע"פ שבודאי צריכים לקבוע עידן ועידונים ללימוד הלכות מוסר ויראת שמים, אעפ"כ דבר זה לא מספיק, ובפרט בדור הזה דור עוקבתא דמשיחא, אשר הבילבול והטישטוש גובר, ודעות כלאים ושעטנז רווחות גם בין הדברנים והדרשנים, על כן צריך תפילה רבתי, לקבל ממקור נאמן ואמין דעות והשקפות ישרות ע"פ התוה"ק ורצון ה' וצדיקי האמת.

וכבר מקובל בידינו שהרוצה אמת באמת – מוסרים לו מלאך של אמת בבחינת (מלאכי ב-ז) כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך ה' צבאות הוא.

וכמ"ש חז"ל (מועד קטן יז.) אם הרב דומה למלאך ה' צבאות, תורה יבקשו מפיהו, ואם לא.. אל יבקשו תורה מפיו. ועכ"פ מה שההורים ומורים יודעים בודאות שהוא רצון ה' ומביא לידי יראת ה' צריכים להשמיע שוב ושוב לבניהם ותלמידיהם באופן שיופנמו הדברים כדי ליראה את ה' כל הימים אשר חיים על האדמה.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

נ.ב תרומות יתקבלו בברכה !

ישיבת ברסלב מאיר 050-4161022

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה