פרשת השבוע תרומה

בעניין מפורסמים של שקר : אמר רבינו רבי נחמן מברסלב ז"ל שעל מלאך המות להמית בגשמיות וברוחניות, יכבד עליו הדבר ועל כן העמיד לו עוזרים הרופאים והמפורסמים, הרופאים להמית בגשמיות, והמפורסמים של שקר להמית ברוחניות. ועוד אמר רבינו ז"ל משנים אני מפחד, מגוי וממפורסם של שקר, הם לא יודעים וכו', אם הם רק היו יודעים – הם היו עוד יותר גרועים. רח"ל. [ואמר רבינו רבי נחמן מברסלב ז"ל גם בעניין שלי יהיו מפורסמים של שקר] אמר המעתיק – וממילא תוכל להבין ואל תתפלא אם תראה דברים מעניינים הקוראים בדור. ותזכור דברי רבינו הק' שהזהיר אותנו לפקוח עיניינו !

מפורסמים של שקר

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע תרומה

לכבוד…אחדשה"ט!

להורדת העלון השבועי בקבצי PDF של ישיבת "נצח מאיר" לחץ כאן >> פרשת השבוע תרומה

בעזהי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע, וזהו (שמות כה,ב) "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה".

אמרו חז"ל (חו"ק יז.) א"ר יוחנן מאי דכתיב (מלאכי ב-ז) כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך ה' צבאות הוא?

אם דומה הרב (וגירסת הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה פ"ד ה"א – יותר מפורסמת ומקובלת והיא: "אם הרב דומה") למלאך ה'-יבקשו תורה מפיו, ואם לאו – אל יבקשו.

וצריך מאד מאד להיזהר ממפורסמים של שקר (המכונים "מש"שניקים"), וכמבואר בלקוטי  מוהר"ן (ח"א סי' כב- אות ד) שיש רועים ומנהיגים של הסטרא אחרא, והם גם כן "מפורסמי הדור", וכופין אנשים לתחות שעבודייהו.

ועיקר מלכותם הוא על ידי עזות, כי עזות-מלכותא בלא תגא (סנהדרין קה.) והם ככלבים בעזותם – בבחינת (ישעיהו נו-יא) והכלבים עזי נפש – המה הרועים, והם "פני הדור כפני כלב" (סוטה מט:), ועל כן כדי להנצל מהם מתחת ממשלתם – אי אפשר רק על ידי עזות, לעמוד נגד עזותם..,

[א"ה – לא לפחד מהם להתרחק ולא לקבל דבריהם והשקפותיהם העקומות ועצתם המשובשת – רק להאמין ולבטוח בה' ולבקש בתפילה ותחנונים שיאיר לנו אור האמת לאמיתה, כל אחד לפי עניינו].

[וראה בשיר ידידות של ר' יצחק ברייטער זצ"ל הי"ד, וז"ל מפורסמים רצו להשתרר עלינו, הודיענו כל זאת רבינו וכו'].

ואיתא בלקו"מ תנינא (סי' סז) שכשנתפרסם שם של מפורסם של שקר – כביכול נתמעט ונתעלם שם ה', ואזי נתגדלים בעולם בעל שמות וקדריים, ואזי נסתלקין ונכנעים מאורי אור, ומתגברים מאורי אש רח"ל.

ועיין בשיחות הר"ן (סי' קכו) שקודם שיבוא משיח יהיו מפורסמים ומנהיגים של שקר. וידוע שאמר רבינו ז"ל ג' דברים פעלתי אצל השי"ת ואחד מהם שעל מפורסמים של שקר לא תסבלו ולא תוכלו להסתכל בפרצופם, הרי כבר טעמתם מהיין ההונגרי. (ע' חיי מוהר"ן סי' רס. ואבניה ברזל וכו').

ואמר רבינו רבי נחמן מברסלב ז"ל שעל מלאך המות להמית בגשמיות וברוחניות, יכבד עליו הדבר ועל כן העמיד לו עוזרים הרופאים והמפורסמים, הרופאים להמית בגשמיות, והמפורסמים של שקר להמית ברוחניות.

ועוד אמר רבינו ז"ל משנים אני מפחד, מגוי וממפורסם של שקר, הם לא יודעים וכו', אם הם רק היו יודעים – הם היו עוד יותר גרועים. רח"ל.

[ואמר רבינו רבי נחמן מברסלב ז"ל גם בעניין שלי יהיו מפורסמים של שקר] אמר המעתיק – וממילא תוכל להבין ואל תתפלא אם תראה דברים מעניינים הקוראים בדור. ותזכור דברי רבינו הק' שהזהיר אותנו לפקוח עיניינו !

ומבואר עוד בלקוטי מוהר"ן (ח"א סי' סא-אות ב) שיש מנהיגים שנקראים בשם רבי, שלא די שאינם יכולים אפילו להנהיג את עצמן, ומכל שכן שאינם יכולים להנהיג את אחרים, והם נוטלים גדולה לעצמן להנהיג העולם, וצריך לראות ולהזהר שלא להסמיך אותם ולא לתת להם תוקף ועוז, כי יש להם יצר הרע גדול להנהיג את העולם, ורק צריך לשמור מאד שלא ליתן להם תוקף ועוז, כי אלו הנותנים להם תוקף ועוז [ולא להכתירם כצדיקים ובעלי מופתים ולספר סיפורי מעשיות של הבל ושקר על כוחם ומופתים שפעלו – ומה גם שמובא בשם רבינו שיצר הרע נתן לאחד מהמפורסמים 800 מופתים !! והכל מכוח הטומאה רחמנא ליצלן], והמפורסמים של שקר הנסמכים על ידם שיהיו נקראים בשם "רבי" הם [אלו שמסמיכים ומגדלים את שמם, כולל העולם גולם שנמשכים אחרי סיפורי קש] עתידין לתת דין וחשבון !

וזה בחי' פרשת השבוע "וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל". ושאל האור החיים הקדוש למה לא הספיק במה שכתב "לאמר" והדבר מובן שלבני ישראל יאמר ?

ותירץ וז"ל ורז"ל דרשו "דבר אל בני ישראל" – שלא ימנה עליהם [מנהיג ושר] מערב רב, ודורשים ל' דברות ושררה. עכ"ל.

וכמ"ש (סנהדרין ח.) דבר אחד לדור, שפירוש מנהיג אחד לדור. היינו שהזהיר את משה רבינו מלהסמיך ולתת שררה ומנהיגות על בני ישראל, מי שאינו ראוי לכך.

וזה ג"כ בחי' מש"כ (דברים יז-לא) שום תשים עליך מלך, מקרב אחיך – היינו מי שראוי, ולא ח"ו מי שאינו ראוי לכך.

יהי רצון שנזהר ממפורסמים של שקר כראוי, כרצון רבינו ז"ל.

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

ראש מוסדות ברסלב

וישיבה לבחורים "נצח מאיר",

תלמיד הרב לוי יצחק בנדר זצ"ל

מעביר השמועה ודרך חסידות ברסלב מאומן

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה