תגידו את האמת ראש השנה מגיע – נכון שאתם לא מפחדים !?

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, לקראת ראש השנה לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו לקראת ראש השנה

בראש השנה יכתבון, מי יחיה ומי ימות, מי בקורונה, ומי בעניות ומי בעשירות – מי לא יפחד !

אבל המציאות אומרת שבאמת לא מפחדים… כי לא מרגישים שי שוטה אינו מרגיש – מזה בעצמו צריך להתפלל ולהתעורר…

"געוואלד! געוואלד! פחד נוראי, חרדה עמוקה עד עומק הנפש, הנה ימי אלול רצים וחולפים והנה ראש השנה יום הדין הגדול והנורא, אשר כל אחד נשפט, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי שלא בקיצו, ועל הבריאות, ועל הפרנסה, ועל הילדים בניו ובנותיו, נערים ונערות, ועל העגמת נפש וכו' וכו' על הכל יוחלט בראש השנה ובימים הנוראים, ומי לא יתכונן ליום הדין ומי לא יחזור בתשובה,

וק"ו ממשפט בשר ודם, כמה הכנות מתכונן מקודם, ק"ו מדינו של מלך מלכי המלכים הקב"ה.

וידוע האימרא של הגה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב שאמר שבימים האלו אפילו דגים שבים רועדים מפחד. והוסיף על כך גאון עוזינו מוהרנ"ת זצ"ל וויפל דארף מען ציטערן אז ציטערט זיך נישט!! (כמה צריכים לרעוד ולפחוד, כשבימים האלו לא מרגישים רעדה ופחד!!).

[וניתן להוסיפו כבית חדש על השיר החבד"י הידוע "עסן עסט זאך, טרינקען טרינק זאך, וואס זאל איך טאן אז דאוונט זאך נישט.. אז לערנט זאך נישט.. אז ציטערט זיך נישט. והמבין יבין].

ואכן ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא ואיום, ובו תנשא מלכותך אמת כי אתה הוא הדיין והשופט, אתה המוכיח אשמתו של החוטא, ואתה יודע כל מעשינו, ואתה גם העד במשפט, ותזכור כל הנשכחות (מאתנו), ותפתח את ספר הזיכרונות.. וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון, כבקרת רועה עדרו, מעביר צאנו תחת שבטו, כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי ותחתוך קיצבה לכל בריותך, ותכתוב את גזר דינם, בראש השנה יכתבון, כמה יעברון [מן העולם] וכמה יבראון, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי שלא בקיצו, מי במים [אמריקה מלאה בסופות והוריקנים למיניהם] ומי באש [28 אנשים נספו בשריפות ביום אחד באמריקה], מי בחרב [מלחמות] ומי בחיה, מי ברעב ומי בצמא, מי ברעש ומי במגיפה [ומי בקורונה], מי בחניקה ומי בסקילה.. מי ישקט ומי יטרף, מי ישלו ומי יתייסר, מי יעני ומי יעשר [פרנסה ברווח ובנחת או הפסדי ממון ובצער לרדוף אחרי הפרנסה], מי ישפל ומי ירום.

ותשובה ותפילה וצדקה

מעבירין את רוע הגזירה!!

געוואלד! געוואלד! והנה באמת בכל הדורות שעברו עד לאחרונה, כל כלל ישראל, רעד מפחד, ועסק בתשובה ובתיקון המעשים ובכה הרבה מאד באלול ובימים הנוראים.

וקשה מאד (על אף שאפשר) להסביר על מה סומכים דור(ות) האחרונ(ים), ובשלמא חסידי ברסלב היקרים העוסקים יום יום בהתבודדות תפילה ותשובה, ורבינו הקדוש הנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן מברסלב זצ"ל הולך לפנינו כעורך דין ומליץ יושר שמתחשבים מאד מאד עמו בשמים, ואמר כל הענין שלי הוא ראש השנה – מילא.., אבל… (עיין ירושלמי ר"ה פ"א ה"ג).

וכן אמרו חז"ל (ר"ה טז.) הכל נידונים בראש השנה, וגזר דין שלהם נחתם ביום הכיפורים, ואמרו (שם:) ג' ספרים נפתחים בר"ה אחד של רשעים גמורים, ואחד של צדיקים גמורים, ואחד של בינונים… ואמרו (שם יח.) דרשו ה' בהמצאו (ישעיה נה-ו) – אלו עשרת ימים שבין ר"ה ליוה"כ. ואמרו (שם כו:) בראש השנה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי. ואמרו (שם לב:) אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבש"ע מפני מה אין ישראל אומרים לפניך שירה (הלל) בר"ה וביוה"כ? א"ל אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי החיים וספרי המתים פתוחים לפניו, וישראל אומרים שירה?!

וזכרוני כי מו"ר ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל בימי אלול היה רגיל לסגור עיניו ולהרים ראשו כלפי מעלה באלכסון (כתנועתו המפורסמת), ואומר (תהלים צו-יג) כי בא, כי בא לשפוט הארץ, ומעורר את עצמו ואחרים לקראת ראש השנה.

ויהי רצון שננצל כדבעי הימים הנותרים של אלול, ונזכה לחזור בתשובה עד שיעיד עלינו יודע תעלומות שחזרנו בתשובה שלימה באמת. ונזכה כמו כל שנה להתפלל בקיבוץ הקדוש של רבינו ז"ל ולכל תיקוניו הנפלאים והנוראים, ולבא עם ידיים מלאות של ישועות בגשמיות ורוחניות, ותכלה שנה וקיללותיה ותחול שנה וברוכתיה, לנו ולכל בני ישראל, אמן.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

ישיבת נצח מאיר ירושלים

בואו תזכו בנו – עניים הגונים ונזקקים

עקב המצב של הקורונה וכלל החרדים לדבר השם ותורתו – כל תרומה לצורכי הישיבה להחזיק את לומדי התורה ואת המוסדות בימים קשים אלו…

תתקבל בברכה ותיהי חלקכם עם לומדי התורה להיות חלק מהקיבוץ של רבינו הקדוש להגן עליכם ועל בני ביתכם מעל עין הרע נגע רע ולהתברך בכל מילי דמייטב לשנה טובה ומתוקה בשמירה עילאה וברחמים

פתחו את לבבכם ותחיי נפשיכם – הקליקו לתרומה ע"י חברת קשר

לתרומה ע"י פייפל ישראל

050-4161022 ; 051-5505148

ניתן להתקשר במשך כל שעות היום. וואטסאפ 052-565-2005

הפקדה בבנק בנק פאג”י – פועלי אגודת ישראל

שם החשבון עמותת “ברסלב מאיר” מספר חשבון בנק : 694576 | מספר סניף הבנק : 184, מספר הבנק 52 | בנק פאג”י [פועלי אגודת ישראל] ירושלים

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה