תיקון הכללי / חידושים 3

[מתוך הספר מחשבות והרגשות בעת אמירת תיקון הכללי ]

לדוד משכיל (תהילים א')

אשרי… כסוי חטאה. וכמ"ש חז"ל (ברכות לד, ב) חצוף מאן דמפרש חטאיה.

כי מראה שאינו מתבייש עם מה שעשה. ולפי פשוטו היינו כעין רישא דקרא, ומדבר במי שעשה תשובה הגונה.

ויש רמז כאן ג"כ למי שעדיין לא עשה תשובה שלימה ממש, שהחטא אמנם קיים,

אבל הוא מכוסה, מעיני הבריות, ולא נפרעים ממנו בגלוי, וגם החטא מכוסה מעיני המקטרגים.

לדוד משכיל. פרש"י אמרו חכמים כל מזמור שנאמר בו "משכיל", ע"י מתורגמן אמרו.

כי יש הרבה דברים שצריך לומר, אבל לא באופן אישי אלא ע"י שליח, ומי שנוהג כן חכם ומשכיל הוא.

אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה. חטא – הוא בשוגג, ופשע – הוא במזיד ובמרד כידוע,

וצריך האדם להתבייש ולכסות לא רק את המזידות אלא אף גם השגגות. ולא זו אף זו קאמר.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה