תפילה לפני השינה

תפילה לפני השינה, מליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב. תפילה לפני השינה זו שלפניכם מסוגלת ביותר למי שיש לה/ו נידנודי שינה וחלומות רעים. וטוב מאד שאח"כ ת/יקרא קריאת שמע שעל המיטה (נוסח עדות המזרח ויש גם קישור לקריאת שמע שעל המיטה לעדות אשכנז באותו הקישור).

תפילה לפני השינה

ריבונו של עולם אני שלך ונשמתי שלך. אנא, תצילני ברחמיך הרבים מהרהורים רעים ומחלומות רעים, ותהא מיטתי שלמה לפניך. ותזכני לשנה ותרדמה טובה ובריאה ומלאה. ואפילו מעט השנה שאני מוכרח לישן בשביל קיום הגוף, אזכה שיהיה בקדושה ובטהרה ושנתי תערב לי. ואזכה לישן תמיד מתוך מחשבות והרהורי תורה ומתוך שמחה. ואזכה לקרות קריאת שמע שעל המיטה בקדושה גדולה ובמסירת נפש ובכוונת הלב באמת כראוי, באופן שאזכה להרוג כל המחבלים ומזיקין וכל הסטרין אוחרנין על ידי קריאת שמע שעל המיטה.

ואזכה שתכלל נפשי ורוחי ונשמתי בתוך כלליות נפשות הקדושים של בני ישראל, ובתוכם תעלה נפשי עמהם אליך בשעת שנתי. ותהיה נפשי פקודה ומסורה בידך לבד. כמו שכתוב: "בידך אפקיד רוחי, פדיתה אותי יהוה אל אמת". וברחמיך הרבים תגרש מנפשי כל מיני מחבלים וסטרין אוחרנין החפצים להתאחז בה, חס ושלום. ותחמול על נפשי האומללה והעלובה, ותהיה בעזרה שתוכל לעלות בשלום אליך בשעת שינה, ולשוב בשלום לתוך גופי בעת התעוררות השינה, באופן שאזכה לשינה דקדושה, שנה טובה ומתוקה וערבה, שנה של חיים.

ותזכני לחלומות טובים, חלומות צודקים ואמתיים, חלומות קדושים הבאים על ידי מלאכים קדושים אמתיים. ותצילני ברחמיך הרבים מחלומות של שקר, מחלומות הבאים על ידי שדים, חס ושלום, מחלומות מערבבים, מחלומות של שוא והבל:

ובכן תרחם עלי בחמלתך הגדולה, ותשמרני ותצילני בחסדיך הגדולים ממקרה לילה, חס ושלום, שלא יארע לי שום מקרה לא ביום ולא בלילה. רק אזכה לישן בקדושה ובטהרה, "בטוב – אלין, אקיץ – ברחמים":

קריאת שמע ,תפילת שמע ישראל תפילה, חלומות, תפילה לפני השינה
שמע ישראל יהוה אלוהינו יהוה אחד

תפילה לפני השינה

ועזרני לחדש את מוחי ושכלי ונשמתי תמיד. ותורני ותלמדני תמיד איך להתנהג בענין השינה באופן שאוכל לחדש את מוחי תמיד… כי אתה ידעת עצם ההפסד של ריבוי שנה חס ושלום שמפסידין הזמן היקר מכל הון. אשר השעה שנאבד מהזמן בשנה או בהבלי עולם הזה חס ושלום, אין לה תמורה בעולם. ואין שום אבדה בעולם, כמו אבדת הזמן. ואני בער ולא אדע כלל. איך להתנהג בזה, בענין הנהגות השנה כלל:

על כן אני מפרש שיחתי לפניך, ואני מוסר עצמי עליך לבד, "בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי יהוה אל אמת", שתשמר צאתי ובואי, ותהיה עמי תמיד, ותדריכני באמתך. ותלמדני בכל עת איך להתנהג בענין השינה, לישן במועדו ובזמנו בעת ההכרח לבד כרצונך הטוב… ותקדשני בקדושה גדולה. ותגרש כל מיני בלבולים ממחי ומחשבתי עד שאזכה על ידי מעט שנה לתת נייחא להמוחין שלי. ויתחדשו המוחין והנשמה שלי, ויתחזקו מעייפותם…

ותזכני לישן בקדושה ובטהרה גדולה, ותרחם עלי ותעזרני, ותפתח לנשמתי שערי רחמים וחסד. ותצוה למלאכיך הקדושים שיניחו את נשמתי. שתכנס לשערי הקדושה בשעת שנתי, ותעלה ותכנס נשמתי ושכלי לתוך האמונה הקדושה בשעת שנתי. ואזכה לחדש את שכלי ונשמתי בתוך האמונה בשעת שנה ויקים בנו מקרא שכתוב: "חדשים לבקרים רבה אמונתך". ואזכה לקבל תמיד שכל חדש ונשמה חדשה מאור הפנים על ידי השנה בקדושה ובטהרה.

קריאת שמע שעל המיטה

ותזכני לקרות קריאת שמע שעל המיטה בקדושה גדולה ונוראה ובמסירת נפש על קידוש השם באמת. ואזכה להתודות על כל חטאתי ועוונותי ופשעי קודם השינה. ולשוב בתשובה שלמה על כל מה שפגמתי באותו היום. ואזכה לקבל עלי באמת שלא אשוב עוד לאולתי… ואתה תרחם עלי ותמחול ותסלח לי ותכפר לי על כל מה שפגמתי נגדך.

ותטהר את נפשי ורוחי ונשמתי, ותצוה ברחמיך לפתוח לנשמתי שערי הרחמים, שערי האמונה הקדושה. ותכנס נשמתי לתוך האמונה הקדושה בשעת שינה, עד שתעלה על ידי האמונה לאור הפנים דקדושה, עד שאזכה לחדש את נשמתי ושכלי, להמשיך עלי ולקבל בכל פעם שכל חדש ונשמה חדשה מאור פניך דרך האמונה הקדושה:

נהנתם מהתפילה לפני השינה שערכנו עבורכם ?

נשמח אם תפרגנו במילה טובה הערה או הארה או סתם ליייייייק לעודד ולחזק אותנו…

בברכת לומדי תורה ישיבת ברסלב מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

6 תגובות

כתיבת תגובה