תפילה לקבלת אמונת השם

תפילה לקבלת אמונת השם :

מסוגלת ביותר להתחזקות באמונה ביטול המקטרגים והמתקת הדינים :

(תפילה מסידור "שערי ציון" מסידור הקדוש זי"ע שערי שמים יאמרו בכל יום בבוקר בשמחה עצומה).

הנני מוכן ומזומן לקבל עלי אמונת אלוקי עולם אשר טמיר ונעלם מכל חי מרוב קדושתו.

והנני מאמין באמונה שלמה שהבורא ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד ואין יחידות כמוהו בשום פנים, ברוך הוא ואין בלתו, יחיד אלוקי השמים, אלוקי האלוקים, הוא היודע דעת ומחשבות יצורי נשמותיהן, הוא האציל יחידי, ברא יצר ועשה כל העולמות, ואין שני לו.

היה הוה ויהיה. תקיף ובעל היכולת ומבלעדיו אין אלוקים. הוא הבורא שמים ושמי השמים וכל אשר בהם, ברא לויתן וכל התנינים הקטנים עם הגדולים, וכל שרץ השורץ על הארץ ורומש בארץ. ברא הרים וגבעות, ברא דומם, צומח, חי, מדבר. ברא הארץ וכל אשר עליה וכל אשר תחתיה הימים וכל אשר בהם. ברא אדם ובהמה, וחיות השדה, וחיות היער, וכל ציפור, וכל כנף, וכל אשר תעוף בשמים, וכל השרץ אשר שורץ על הארץ,

כולם זן ומפרנס אותם מביצי כינים עד קרני ראמים, ברא כמה ארצות הנעלמים מבני אדם ובהם כמה מיני בריות וכולם ברא בחכמה ובדעת. ברא כמה רוחות וכוחות בין השמים והארץ. שם עבים רכובו ומהלך על כנפי רוח. ברא שמים ושמי השמים וכל צבאם. ברא עולם הגלגלים, ועולם התחתון כנגד עולם הגלגלים כגרגר חרדל וכל גלגל לפני חברו הגבוה ממנו גם כן כגרגר חרדל.

ברא עולם המלאכים אלף אלפי אלפים וריבוא רבבות עד אין מספר לגדודי מעלה וכולם ברא לכבודו להללו ולספר הודו ועולם הגלגלים כנגד עולם המלאכים כגרגר חרדל, וכל מלאך לפני מלאך חברו הגבוה ממנו גם כן כגרגר חרדל ומלאך הגבוה שבגבוהים לפני כיסא כבודו כאפס וכאין נחשב, וכיסא כבודו לפניו יתברך כמו כן. ברוך הוא והוא ברוך אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערך אליו קדושתו. ראשון לכל ראשית אחרון לכל תכלית, עילת כל העלות סיבת כל הסיבות, שליט בעליונים ובתחתונים.

היה הווה ויהיה תקיף בעל היכולת בעלמא דין ובעלמא דאתי. אין קדוש כיהוה כי אין בלתך ואין צור כאלוהינו. כי מי אלוה מבלעדי יהוה ומי צור זולתי אלוהינו.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה