פרשת השבוע

פרשת השבוע / עלון לשבת "שי עולמות"

העלון השבועי מאת ישיבת "נצח מאיר" על פרשת השבוע בטעם של ברסלב,
מבוסס על השקפה התעוררות התחזקות,
עיצות מעשיות ודרך חיים, יקרים וחשובים לעבודת ה’,

על פי דרכו המיוחדת של רבינו נחמן מברסלב מאת ראש מוסדות ברסלב
הרה”ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט”א
ראש ישיבת “נצח מאיר”

לבעלי תשובה חרדים דתיים למיניהם וכל אדם שרוצה לאמץ לידו דרך חיים,
אשרי המאמצם !

"שי עולמות" יוצא כבר עשרות שנים וכבר הוציאו ספרים ומאמרים והרבה מאד התחזקו ולומדים המכתבים, ובעלון לקט פנינים וחידושים מעוררים ע"פ סדר פרשות השבוע, והוא מכיל שיחות מוסר מעוררות עם הכוונה ודעת תורה בכל הנושאים של כולנו, פרנסה, שלום בית חינוך ילדים, עבודת השם ועבודת המידות, תפילה, השקפה ודעת תורה, ועיצות מעשיות עם הכוונה וייעוץ.

איך זוכים להיות כגדולי הצדיקים ועובדי השם? אם כעבדים אם כבנים | פרשת בהר

(ויקרא כו-נה) "כי לי בני ישראל עבדים". אמרו חז"ל (בבא בתרא י.) תניא היה רבי מאיר אומר יש לו לבעל דין (פרש"י רשע או גוי. ע"כ. ועוד יש לפרש יצר הרע) להשיבך ולומר לך, אם אלוקיכם אוהב עניים הוא, מפני…

קרא עוד...

צניעות באישה לא להרבות שיחה עם גברים | פרשת אמור

(ויקרא כד-יא) "ושם אמו, שלומית בת דברי למטה דן". צניעות באישה לא להרבות שיחה עם גברים | פרשת אמור ומקודם כתיב (בפסוק הקודם) ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מיצרי. ופרש"י ושם אמו שלומית בת דברי. שבחן של ישראל,…

קרא עוד...

פוליטיקאים הם גאוותנים שמסכנים את עם ישראל | פרשת קדושים | ברסלב 148

בס"ד. (ויקרא יט-ג) "קדושים תהיו, כי קדוש אני ה' אלקיכם". פוליטיקאים הם גאוותנים שמסכנים את עם ישראל כתב הרמב"ן זצ"ל וזה לשונו: עיקר הכתוב יזהיר שנהיה נקיים וטהורים ופרושים מהמון בני אדם (כלומר בני אדם המוניים עמי הארץ וגסים בהתנהגותם…

קרא עוד...

מי שמתנהג היפך רצון ה' גם הוא חולה נפש | פרשת השבוע אחרי מות

חולה נפש סובל יותר מחולה בגוף – מהעלון לשבת "שי עולמות" פרשת השבוע אחרי מות. חולה נפש (ויקרא טז-כט,ל) "והיתה לכם לחוקת עולם, בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם.. שבת שבתון היא לכם ועניתם את נפשותיכם". וכן כתוב בפרשת…

קרא עוד...

איך זוכים לכפרת עוונות? פרשת השבוע מצורע

כבוד הרב היום שאין לנו בית המקדש איך זוכים לכפרת עוונות? כפרת עוונות | פרשת מצורע (ויקרא יד-ד) "וציוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהורות". אמרו חז"ל (ויקרא רבא, טז-ז) צפרים אלו [המכפרות] – צפורי דרור [הן], שאוכלות מפתו…

קרא עוד...

אל תהיו צבועים | פרשת השבוע תזריע

(ויקרא י,ז) "והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע, ועל יעטה, וטמא טמא יקרא". יש הרבה מאד שקרנים וצבועים, אשר כלפי חוץ נראים צדיקים גדולים, אבל באמת הם שפלים וגרועים ולפעמים מגדולי הרשעים. אל תהיו צבועים |…

קרא עוד...

בני התורה היזהרו לא לצאת מפתח אוהלה של תורה מסוכן בחוץ !

(ויקרא י, ז) "ומפתח אוהל מועד לא תצאו, פן תמותו". כתיב (תהלים פד-ה) אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך סלה, וכתיב (שם כז-ד) שבתי בבית ה' כל ימי חיי, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו. בני התורה היזהרו לא לצאת מפתח אוהלה…

קרא עוד...

לעבוד את השם יתברך באש והתלהבות | פרשת צו

(ויקרא ו, ז) "אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה". לעבוד את השם יתברך באש והתלהבות | פרשת צו האדם לא נאצל ולא נברא ולא נוצר ולא נעשה, כי אם לעבוד עבודת הבורא ולהתקרב אליו יתברך מה יותר. ובעבודת ה'…

קרא עוד...

שפלות הבעלי הגאווה לעומת גודל כבוד הענווה | פרשת ויקרא

(ויקרא א, א) "ויקרא אל משה, וידבר ה' אליו מאהל מועד". גאווה וענווה | פרשת ויקרא אמרו חז"ל (תנחומא-כאן) ויקרא [וקריאה זו לשם מה? לפי] שהיה מתירא [משה רבינו] לבוא אל אוהל מועד [מפחד הבורא], שנאמר (שמות מ-לה) ולא יכול…

קרא עוד...

פראיירים, כמה מפסידים הקמצנים | פרשת פקודי 148

(שמות לח-כו) "בקע לגולגולת, מחצית השקל בשקל הקודש לכל העובר על הפקודים". פראיירים, כמה מפסידים הקמצנים! פרשת פקודי גדולה ועצומה מעלת נתינת צדקה, וכמ"ש חז"ל (ירושלמי ברכות פ"ב ה"א) דוד, חביב עלי משפט וצדקה שאתה עושה יותר מכל הקרבנות. ואמרו…

קרא עוד...

איך לסדר את היום כדי להתקדם בעבודת השם | פרשת ויקהל

(שמות לו-א) "וכל איש חכם לב אשר נתן ה' חכמה ותבונה בָּהֵמָה, לדעת לעשות את כל מלאכת הקודש, לכל אשר ציוה ה' ". צריך הרבה יישוב הדעת וסייעתא דישמיא לדעת איך לסדר סדר היום בעבודת ה', כי המלאכה רבה מאד…

קרא עוד...

בלי אמונת חכמים – האמונה בהשם יתברך לא שלימה | פרשת כי תשא

(שמות לא-ב,ג) "וירא העם.. ויאמרו.. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו". אמונת חכמים, דהיינו אמונת צדיקי אמת – הוא יסוד כל התורה כולה, והכל תלוי בזה, כי בלעדיהם אין אנחנו יודעים שום מצוה…

קרא עוד...

אהבת הצדיקים והתלמידי חכמים זה אהבת השם יתברך | פרשת תצוה

(שמות כח-כט) "ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחושן המשפט על לבו, בבואו אל הקודש, לזכרון לפני ה' תמיד". ופירש החזקוני "בחושן המשפט" – על שם שמגיד משפט ישראל וצרכיהם, "לזכרון לפני ה' תמיד" – פירש הספורנו שיזכור ה' זכותם, ויפקוד את…

קרא עוד...