למה ניגרע | פרשת בהעלותך

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר בהעלותך | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

למה ניגרע | פרשת בהעלותך.

(במדבר ט-ז וכו') "ויאמרו.. אנחנו טמאים לנפש אדם, למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן ה' במועדו בתוך בני ישראל. ויאמר אליהם משה עמדו ואשמעה מה יצוה ה' בכם, וידבר ה'.."

למה ניגרע | פרשת בהעלותך

געוואלד! געוואלד! כמה גדול כח הכיסופים וההשתוקקות והגעגועים לעבודת ה' ולהתקרב להשי"ת, שאע"פ שהיה כאילו ברור שזה המצב ואין מה לעשות, שהרי טמאים היו וטמא לא יכול לעשות את הפסח, מכל מקום ביטאו את כאבם ואת כיסופם לעבודת ה' באמרם, "למה נגרע.. בתוך בני ישראל" ועי"ז זכו לדבר ה' ועם צ'אנס שני להיות נכללים בעבודת ה' שכה השתוקקו.

[אע"פ שבודאי בלאו הכי השי"ת הי' מצוה על מצוות 'פסח שני'], מ"מ אלו ע"י כיסופים דקדושה זכו שהמצוה תתגלגל על ידם. וכעין זה מצינו לקמן בפרשת פנחס (כז-א וכו') ותקרבנה בנות צלפחד.. ותעמודנה לפני משה.. לאמור, אבינו מת במדבר.. למה יגרע שם אבינו.. תנה לנו אחוזה.. ויאמר ה' אל משה כן בנות צלפחד דוברות ופרש"י יפה תבעו, אשרי אדם שהקב"ה מודה לדבריו.

ועוד פרש"י (שם ד) ראויה היתה פרשה זו להכתב [בלאו הכי] על ידי משה, אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידן, וכמ"ש חז"ל (סנהדרין ח.) וכמ"ש (ב"ב קיט.) יודע היה משה רבינו שבנות צלפחד יורשות הן, וראויה היתה פרשת נחלות ליכתב אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידן.

וכמו שאמרו חז"ל (במדבר כא-י), הו"ד ברש"י (במדבר כו-סד) לגבי מיתת כל דור המדבר, כמ"ש (שם, סג, סד, סה) אלה פקודי משה ואלעזר הכהן, אשר פקדו את בני ישראל בערבות מואב על ירדן ירחו, ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן, אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני, כי אמר ה' להם מות ימותו במדבר, ולא נותר מהם איש כ"א כלב בן יפונה ויהושע בן נון, ופרש"י "לא היה / נותר איש", אבל על הנשים לא נגזרה גזירת המרגלים, לפי שהן היו מחבבות את הארץ, האנשים אומרים "נתנה ראש ונשובה מצרימה" (במדבר יד-ד), והנשים אומרות (בנות צלפחד) "תנה לנו אחוזה".

והנה אם רואה שחבירו ושכינו מצליחים לקום בחצות לילה, ולהתבודד, ולהתפלל כותיקים, וללמוד בחשק ובהבנה ובהתמדה וכו' שאר עניני עבודת ה' והוא לא מצליח להיות שם. וכן אם רואה בני ובנות חבירו צדיקים יראים ושלימים וצנועים ובעלי דרך ארץ ויש בהם כל מידה נכונה, והילדים שלו לא כן המצב, ודאי שמתקנא בהם קנאת סופרים הבריאה, וירצה גם הוא וזרעו שיהיו עובדי ה' כדבעי, ביתר שאת ועוז, וראוי שיצא מפיו אנחה ותפילה זכה "למה ניגרע".

וכל זה כשעשה ועושה כל ההשתדלות הראויה, ואעפ"כ לא מצליח, אבל אם הוא מזניח עבודת ה' ולא מתכנן ולא עושה ולא מתאמץ ולא משתדל מספיק ובקביעות כדי לעבוד את ה', או מזניח אל ילדיו ובפרט בני הנעורים, והם נתונים לחסדי חינוך הרחוב, והחברה הקלוקלת, ולכן התוצאות בהתאם.

אז מה שייך זעקת "למה נגרע", הרי אתה יודע בעצמך, שבמו ידיך הבאת לעצמך המצב המביש. וע"כ שווה עלינו להשתוקק ולכסוף ולעשות כל השתדלות שנזכה להיות בפנים בתוך הקדושה ועבודת ה' – אמן.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

להורדה והדפסה של העלון לשבת בהעלותך

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה