פרשת השבוע

פרשת השבוע עלון לשבת – "שי עולמות" השקפת עולם עיצות ודרכים בעבודת השם יבתרך לבני דורינו על פי פרשת השבוע והשקפת תורה של רבינו נחמן מברסלב.

העלון השבועי יוצא לאור על ידי ישיבת נצח מאיר בראשות הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א.

פרשת השבוע

שמירת עיניים | פרשת וישלח | עשיו הציץ לראות ולהתעניין בבנות יעקב

בנושא שמירת העיניים – (בראשית לג-ה) "וישא עיניו וירא את הנשים". דרך הצדיקים לשמור את העיניים, ודרך הרשעים להפקיר את העיניים ולזון את עיניהם בכל דבר אסור, ולא רק שלא שומרים עיניהם, אף גם להיפך, אדרבא מחפשים ותרים להסתכל במה…

קרא עוד...
פרשת השבוע

לא לשכוח השגחת ה' 24/7 | פרשת ויצא

(בראשית כח-טז) "ויאמר אכן יש הוי"ה במקום הזה, ואנכי". איתא בפתח אליהו ( ועיין בזוה"ק פ' פנחס, בכ"מ, דף רכה) לית אתר פנוי מיניה. ע"כ. כי השי"ת נמצא כל הזמן בכל מקום, ואמרו חז"ל (ב"ר סה-י) השי"ת נקרא "מקום" כי…

קרא עוד...
פרשת השבוע

לא להיות עקשן בחיים וגם בתפילות | פרשת תולדות

(בראשית כה-כב) "ותאמר אם כן, למה זה אנכי?!". דרך העולם להתעקש על הרבה דברים בגשמיות וברוחניות, כי סובר שדבר זה שהוא מתעקש עליו הוא טוב מאד, או לפעמים משום שכך מתחשק לו מאיזה סיבה, אמיתית או דמיונית, וכדי להשיג רצונו,…

קרא עוד...
פרשת השבוע

תחשבו על העולם הבא – כי מה תכלית בעולם הזה?

(בראשית כג-א) "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים". לכאורה 'וְהָיו חיי שרה'. מיבעי ליה למכתב, מכיון שהוא לשון עבר! אלא רמיז לן קרא "ויהיו חיי שרה" שהוא בחינת לשון עתיד, על החיים העתידים הנצחיים שעתידה שרה אמנו…

קרא עוד...
פרשת השבוע

ריבונו של עולם איפה הרחמים? השופט כל הארץ – לא יעשה משפט?!

(בראשית יח-כה) "השופט כל הארץ – לא יעשה משפט?!". ריבונו של עולם איפה הרחמים? השופט כל הארץ – לא יעשה משפט! המציאות היא שהרבה פעמים, (והדבר שכיח מאד) שכשפוגע ח"ו מידת הדין והמשפט במישהו, או בקרוביו, ידידיו, מכריו וכו', אזי…

קרא עוד...
פרשת השבוע

מידות טובות | תיקון המידות הוא דבר שהשכל מחייב את כל אדם, אפילו גוי!

(בראשית ו-ט) "אלה תולדות נח.. את האלקים התהלך נח". מידות טובות עיקר מהות האדם הן מידותיו, וכפי מה שמתנהג ע"פ מידותיו, כן הוא, וצריך האדם להשתדל מאד להפטר ממידותיו הרעות, ולסגל לעצמו מידות טובות. כי זה כל האדם. וצריך האדם…

קרא עוד...
פרשת השבוע

בראשית – זה להבין שאין זמן, העולם הזה חולף ועובר

פרשת השבוע בראשית (בראשית א-א) "בראשית ברא אלקים". איתא בתקוני זוהר הקדוש (הקדמה-דף טז.) בראשית – (אותיות) "בא תשרי". כי חודש תשרי הוא תחילת השנה, ומלא וגדוש בתיקונים נפלאים ונוראים. ראשון לכולם הוא ראש השנה שהשי"ת יושב על כסא רם…

קרא עוד...
פרשת השבוע

סוד הבחירה – "בא לי" עושה, לא "בא לי" לא עושה

(דברים לג-יז) "בכור שורו הדר לו". איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן קמא, סי' א), כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר, ולקשר עצמו אל השכל והחכמה שיש בכל דבר [אמר המעתיק: באופן פשטני יש…

קרא עוד...
פרשת השבוע

תיקון המידות על ידי לימוד התורה | פרשת האזינו

(דברים לב-ח) "יצב גבולות עמים למספר בני ישראל". איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן קמא, סימן קא), כי יש ע' (70) אנפין נהירין (פנים מאירות), ויש ע' אנפין חשוכין. כי יש שני כוחות, כמו שדרשו רבותינו ז"ל (יומא…

קרא עוד...
פרשת השבוע

יש פרוטקציה בגשמיות בעולם הזה, ויש פרוטקציה דקדושה!

הרב יש פרוטקציה אצל השם יתברך? כן למה לא?! הרי בעולם הזה רואים שיש בעסקים ובפוליטיקה וכיוצא, כך גם יש פרוטקציה רוחנית לזכות להארת פנים ולחיי עולם הבא! פרוטקציה מרגישים חסומים, דברים לא הולכים..? התחברו לרבינו נחמן מברסלב הקדוש –…

קרא עוד...
פרשת השבוע

יהודים תתעוררו – אל תתנו ל"מדינת ישראל" להרדים אתכם! ברסלב 148

(דברים ל-יט) "ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך". איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (שיחות הר"ן סי' נג), כי מי שיש לו אמונה – חייו חיים, והוא מבלה ימי חייו בטוב תמיד, כי כשהולך לו כראוי ויש לו טוב –…

קרא עוד...
פרשת השבוע

למה לאדם לקבל מכות צרות וייסורים? כשאפשר להתחזק באמונה! פרשת השבוע כי תבוא

למה לקבל מכות סבל צער וייסורים בעולם הזה ולעולם הבא- כשאפשר להתחזק באמונה?! שהיא רפואה להכל וממנה כל הברכות. מאת ראש הישיבה – פרשת השבוע כי תבוא. (דברים כח-כט) "והפלא ה' את מכותך, מכות גדולות ונאמנות, וחליים רעים ונאמנים". איתא…

קרא עוד...
פרשת השבוע

האויב, המחבל והרוצח הכי גדול של עם ישראל – זה היצר הרע!

(דברים כא-י) "כי תצא למלחמה על אויביך.. ונתנו ה' אלקיך, בידך ושבית שביו". איתא בדברי רבינו הקדוש מברסלב (ליקוטי מוהר"ן קמא, סי' קז) אויביך – הוא היצר הרע. האויב, המחבל והרוצח הכי גדול של עם ישראל – זה היצר הרע!…

קרא עוד...